Skip to main content


MPS 5 Ntu mus rau Kev Kawm Ntawv Xyuam Xim (5 Phases)

P4-hmong.png

Ntu 1: Txojkev Kawm Ntawv Hauv Is Taws Nej Hauv Tsev xwb
 • Tagnrho cov kev qhia kev pab rau cov tub kawm muaj nyob hauv is taws nej xwb.

 • Muaj tej twj thiab is taws nej zoo dua; cov uas tau kev kawm tshwj xeeb yuav tau siv cov twj uas tsim los rau lawv.

 • Yuav nyuaj dua, yuav xav kom ua tau zoo dua, yuav npaj zoo dua rau tej kev qhia txhua hnub, yuav nrog cov xibhwb sib txuas lus ntau dua.

 • Tsev neeg yuav muaj kev pab tseem ceeb xws li fais zaub mov tom tej tsev kawm ntawv thiab muaj chaw zov menyuam rau cov uas tsimnyog tau.

 • Kev pab rau kev mob nyuaj siab ntawm siab ntsws hauv is taws nej.

Ntu 2: Kev Txhawb Zog rau Cov Tub Kawm Ntawv rau Txojkev Kawm Ntawv Hauv Is Taws Nej Hauv Tsev
 • Tseem muaj kev kawm hauv is taws nej hauv tsev li qub.

 • Tej kev pab uas kom tseg yuav muaj nyob rau tom tsev kawm ntawv xws li pab cov menyuam ua ntawv, kom txawj siv lawv tej twj, kev pab rau cov mob nyuajsiab ntawm siab ntsws thiab lwm qhov uas tseem tsis tau paub.

 • Ib txhia kev pab rau cov tub kawm ntawv yuav muaj rau txhua lub tsev kawm ntawv thiab lwm yam tsuas muaj rau tej lub tsev kawm ntawv xwb.

Ntu 3: Kawm Ntawv Kev Deb Tuaj nrog rau tuaj kawm hauv tsev kawm ntawv muaj kev txhawb
 • Qhov ntxov tshaj plaws uas yuav hloov rov mus rau kev kawm tim ntsej tim muag.

 • Feem ntau ntawm kev kawm yuav muaj nyob rau hauv is taws nej nrog rau tej kev pab uas hom tseg rau cov tub kawm ntawv yuav muaj nyob rau tom tsev kawm ntawv los pab kom kawm tau zoo dua thiab txawj sib txuas nrog lwm tus.

 • Ib txhia xibhwb thiab cov pab ua haujlwm tom tsev kawm ntawv yuav muab tej kev kawm ntawv thiab kev qhia kom txawj nrog lwm tus sib txuas lus uas tau hom tseg rau cov tub kawm ntawv.

 • Tej kev pab no xav muab los pab cov uas Kawm Tshwj Xeeb, Cov Kawm Lus Askiv, Cov Tsis Muaj Vaj Muaj Tse/Cov Nyob Tsis Muaj Chaw ua ntej.

Ntu 4: Kev Kawm Sib Txuam - Cov Tsev Kawm Ntawv tsuas qhib qho mentsis xwb
 • Cov tsev kawm ntawv yuav rov qhib qho mentsis xwb thiab tej qib muaj ib txhia mus kawm ib txhia nyob thiab muab cov uas kawm kev kawm tshawj xeeb tso ua ntej.

 • Tej qib K-3 (los yog K-5) yuav muaj ib txhia yuav mus kawm 2 hnub rau ib lub lim tiam thiab kawm hauv is taws nej hauv tsev li 3 hnub; yuav tsis qhib ib hnub rau ib lub lim tiam ces yuav siv hnub ntawd los so lub tsev kawm ntawv kom huv.

 • Tsis xav kom muaj menyuam coob rau ib hoob, nyob sib nrug, so tej qho txhia chaw thiab tej khoom siv.

 • Cov npas thauj mus mus los los (rau cov tub kawm uas tsimnyog tau) thiab muaj zaub mov noj tiamsis yuav tau nyob sib nrug (tsuas pub puv ib nrab xwb).

 • Cov tub kawm ntawv qib 4-6 (los yog qib 6-12) kom kawm ntawv hauv is taws nej hauv tsev txhua hnub li qub.

Ntu 5: Tagnrho Rov Qab Mus Kawm tom Tsev Kawm Ntawv
 • Tagnrho cov tub kawm ntawv yuav rov qab mus kawm tom tsev kawm ntawv.

 • Kev thauj mus mus los los rov zoo li qub.

 • Rov muaj zaub mov noj li qub.

 • Minneapolis Kids rov muaj kev zov menyuam li qub ua ntej/tom qab kawm ntawv tas.