Skip to main content


Xovxwm tshiab rau cov tsevneeg (Family Updates - Hmoob)

Minneapolis Public Schools sends out weekly family updates about the of the 2020-21 school year. You will get these updates via email if you are signed up, but this page will have any messages you may have missed.   

2021.5.27: Tsevneeg Kev Qhia Tuaj Txhua Lub Lim Piam

Lub lim piam no tsevneeg kev qhia tuaj muaj:

 • Menyuam cov devices rau kev nthuav kawm ntawv ntuj sov 
 • Kev qhia txog thauj mus los rau cov kev nthuav kawm ntuj sov
 • MPS Online School Txais tos Principal Jenkins
 • Kev kawm tiav hnub thiab sijhawm
 • MPS 2021-22 daim calendar tshiab
 • Ncig xyuas tsev kawm ntawv saum fuabcua yog ib qhov kev zoo los paub ntau txog koj lub tsev kawm ntawv tshiab 
Read More >>
2021.5.20: Qhia tuaj tshiab txog COVID-19 thiab cov kev pab cuam

Lub lim piam no muaj:

 • Khwb ntsej muag thaum nyob sab hauv tsev kom tas ntawm lub xyoo kawm
 • Muaj txhaj tshuaj COVID-19 dawb rau cov menyuam 12 xyoos rov saum 
 • Muaj kuaj COVID qaub ncaug dawb rau cov menyuam thiab tsevneeg 
 • Menyuam Nyob Hauv Tsev: Qhov ntev thiab COVID kev txhaj tshuaj (first shared on May 13) 
Read More >>
2021.5.20: Cusbooneysiinta iyo ilaha COVID-19

Cusbooneysiinta qoyska ee toddobaadkan waxaa ka mid ah:

 • Daboolida wajiga ayaa loo baahan yahay gudaha dugsiga inta ka harsan sanad dugsiyeedka
 • Talaal bilaash ah oo COVID-19 ah ayaa hada loo heli karaa ardayda jirta 12 sano iyo wixii ka weyn
 • Baaritaanka candhuufta ee COVID ee bilaashka ah ee ardayda iyo qoysaska
 • Xusuusin 14 maalmood oo karantiil ardayda ah (waxaa markii ugu horreysay la wadaagay May 13) 
Read More >>
2021.5.13: MPS Kev Qhia Tuaj Txhua Lub Lim Piam

Lub lim piam no muaj:

 • Lub Fall Kev Sau Npe Thauj Mus Los
 • Menyuam Nyob Tsev: qhov ntev thiab kev txhaj txhuaj COVID
 • Kev Pab Them Nqi Xauj Tsev
 • Qhov Emergency Broadband Benefit (EBB) Kev Nthuav Muaj 
 • Hmong Heritage Night “Fostering Hmong Culture and History” 
Read More >>
2021.5.6: MPS Kev Qhia Tuaj Txhua Lub Lim Piam

Lub lim piam no muaj:

 • 5 Hlis hnub kawg sau npe kev thauj mus los rau Summer Scholars
 • Edison High School tus xibfwb Lauren Wheeler raug xaiv ua tus Minnesota Teacher ntawm lub Xyoo
 • Ua kev Zoo Siab txog Asian American and Pacific Islander American Heritage Lub Hlis
 • OBSA caw koj tuaj koom cov Story Time kev npaj ua hauv lub 5 Hlis thiab 6 Hli
 • COVID-19 kev txhaj tshuaj pabcuam thiab cov lus tseeb
Read More >>
2021.4.15: MPS Kev Qhia Tuaj Txhua Lub Lim Piam

Lub lim piam no muaj:

 • Summer Kev Nthuav Qhia: Summer Scholars: Explore. Create. Connect.; Community Education- Super Summer 
 • Kev txhaj tshuaj COVID-19 Qhib Nthuav rau txhua tus neeg Minnesotans 16+
 • COVID-19 Kev Pab Nqi Tsev thiab Dej Taws Thaum Them Tsis Taus
 • Subscribe rau MPS’ YouTube Channel!
Read More >>
2021.4.2: Ceeb Qhia txog COVID-19 Kev Caiv Nyob Ib Leeg; Thawv Zaub Mov Noj Hloov; Kev Muaj Ua Sprin
 • 14-Hnub COVID-19 Kev Ceeb Qhia txog Menyuam Kev Caiv Nyob Ib Leeg
 • Tseem ceeb kev hloov cov thawv zaub mov noj
 • Npaj qhov npaj tsis txhij nrog Metro Transit kev thauj rau cov high schools
 • Menyuam cov kev npaj ua thiab tsevneeg kev pabcuam thaum Spring Break, 4 Hlis 5-9 
 • Qib 6th Kev Tuaj Sibkoom hnub Tue., 4 Hlis 6 thaum 10 a.m. - 3 p.m.
Read More >>
2021.3.25: College & Career Week; Summer Cov Kev Nthuav Qhia; Cov Kev Xav/Kev Nyob Kaj Siab Pab Txha
 • 3 Hlis 29-4 Hlis 2: Virtual College thiab Career Week rau cov menyuam kawm hauv cov qib 6-12 
 • Summer Kev Nthuav Qhia
  • Summer Scholars: Explore. Create. Connect.
  • Community Education- Super Summer 
  • Learning Works at Blake 
 • Cov kev xav thiab kev nyob kaj siab pab txhawb dawb rau cov tsevneeg
  • Virtual Pab Pawg Neeg Txhawb rau Niamtxiv 
  • Xovtooj rau Kev Nyob Kaj Siab
  • Kev pabcuam los pab rau kev sibtham txog rooj plaub ntawm tuaj George Floyd
Read More >>
2021.3.18: Lub lim piam Kev Kawm Qib Siab thiab Haujlwm; Sijhawm tuaj nqa cov thawv zaub mov noj ...
 • 3 Hlis 29-4 Hlis 2: yog qhov Virtual College thiab Career Week rau cov menyuam kawm qib 6-12 
 • Spring Break kev muaj ua rau menyuam thiab tsevneeg cov kev pabcuam
 • Qib 6th Kev Tuaj Nyob Ua Ke Tue., 4 Hlis 6 thaum 10 a.m. - 3 p.m.
 • COVID-19 tshuaj txhaj muaj rau cov neeg saib xyuas menyuam uas muaj mob thiab xiam oob qhab
 • Kev txhawb thiab pabcuam rau cov tsevneeg thaum muaj hais Derek Chauvin rooj plaub
 • Kev npaj rau tsev kawm ntawv kev ua la voo thiab kev kawm ntawv tiav tau pib lawm
 • Cov hnub "Tsis Muaj Kawm Ntawv" 
Read More >>
2021.3.12: Cov Qib 6-12 tuaj kawm tom tsev kawm ntawv tau txo los ntawm 5 hnub/ib lub lim piam

Cov Qib 6-12 tuaj kawm tom tsev kawm ntawv tau txo los ntawm 5 hnub/ib lub lim piam

Read More >>
2021.3.4: Kev qhia qhov tseem ceeb ntawm COVID-19 rau cov tsevneeg
 • Ib qhov kev qhia tsevneeg los txiav txim thaum twg cia menyuam nyob tsev yog lawm muaj mob
 • Kev mus ncig teb chaws tsis xav kom mus los ntawm cov neeg paub kev noj qab hauv huv
 • Kev kuaj COVID-19 rau cov menyuam thiab cov tsevneeg
 • Nyob nyab xeeb tom qab tau txais COVID-19 kev txhaj tshuaj
Read More >>