Skip to main content


Xovxwm tshiab rau cov tsevneeg (Family Updates - Hmoob

Minneapolis Public Schools sends out weekly family updates about the of the 2020-21 school year. You will get these updates via email if you are signed up, but this page will have any messages you may have missed.   

2021.14.21: Rov qab tuaj kawm tom tsev kawm ntawv!

Qhov kev qhia tuaj no muaj:

 • Kev npaj rov qab tuaj kawm tom tsev kawm ntawv rau cov qib PreK-5
 • Kev sau npe rau qhov tuaj kawm tom tsev kawm ntawv lossis kawm ntawv kev deb tuaj
 • Tsis muaj kawm ntawv thaum lub 2 Hlis 1-5 rau PreK-5
 • ACCESS kev xeem rau cov menyuam tau txais EL kev pab: 2 Hlis 8 – 4 Hlis 16
 • Qhia kom nco txog kev qhib tuaj saib cov tsev kawm ntawv
Read More >>

2021.1.8 | Hais Txog: Updates on in-person learning for MPS

Kuv xav qhia rau koj qhov MPS npaj los ua raws li Governor Walz qhov kev kom ua thaum lub 12 Hlis yuav tas kom cov menyuam kawm elementary - qib PreK-5 - rov qab tuaj kawm tom tsev kawm ntawv.

Read More >>

2020.12.18 | Family Update

Qhov kev qhia tuaj no muaj:

 • Governor Walz qhov kev tshaj kom ua txog cov tsev kawm ntawv
 • Sau npe rau qhov saum online cov kev nthuav kawm tom qab kawm ntawv
 • Cov thawv zaub mov noj dawb rau menyuam... thiab cov neeg laus!
 • Lub Caij Ntuj No Kev So pabcuam thiab kev kaw lub district chaw haujlwm
 • Ceeb qhia txog kev qhib tuaj saib cov tsev kawm ntawv
Read More >>

2020.11.12 | Family Update

Qhov kev qhia tuaj no muaj:

 • 5 Ntu rau Kev Kawm Nyab Xeeb
 • Hloov cov sijhawm kev pib kawm thiab sijhawm kawm tas ( xyoo kawm 2021-22)
 • Kev kawm tiav yuav tau kawm hoob ethnic studies tshiab (Rau cov 2025 kawm tiav)
Read More >>