Skip to main content


Hmoob

Qhia rau peb paub yog koj npaj rov qab tuaj kawm tom tsev kawm ntawv

Nyob zoo MPS Cov Tsevneeg,

MPS ua ntu zus los npaj rau qhov yuav rov qab tuaj kawm ntawv tom tsev kawm ntawv raws li Governor Walz qhov kom ua raws li nws kev npaj Tuaj Kawm Ntawv Nyab Xeeb. Li ib qhov ntawm qhov kev npaj ntawd, peb xav paub seb koj tus menyuam puas rov qab tuaj kawm ntawv tom tsev kawm ntawv lossis yuav kawm qhov qhia ntawv kev deb tuaj hauv lub xyoo no. Qhov no yog koj tsevneeg qhov kev xaiv.

Tuaj kawm tom tsev kawm ntawv rau cov qib PreK- 5 yuav muaj rau thaum lub 2 Hlis ntuj:

  • Cov qib PreK-K: Tuaj kawm tom tsev kawm ntawv pib 2 Hlis 8

  • Cov qib 1-2: Tuaj kawm tom tsev kawm ntawv pib 2 Hlis 10

  • Cov qib 3-5: Tuaj kawm tom tsev kawm ntawv pib 2 Hlis 22

  • Cov qib 6-12: kawm ntawv kev deb tuaj li qub

Thov ua daim ntawv sau npe 2020-21 In-Person/Distance Learning Registration Form rau koj txhua tus menyuam kawm hauv qib PreK-5 txhob pub dhau lub 1 Hlis 22, qhia koj qhov kev xaiv ntawm qhov tuaj kawm tom tsev kawm ntawv lossis kawm ntawv kev deb tuaj rau txhua tus menyuam. Yog koj xav tau kev pab los ua daim ntawv sau npe no, thov nug rau koj lub tsev kawm ntawv lossis peb lub district communication center ntawm 612.668.0000.

Li tau hais los saum no, cov menyuam kawm qib 6-12 yuav kawm qhov qhia ntawv kev deb tuaj tsis paub yuav ntev licas tom ntej no. Daim ntawv sau npe no tsuas ua rau cov menyuam kawm hauv qib PreK-5. 

Yog koj tsis ua daim ntawv sau npe no, koj tus (cov) menyuam yuav muab tso rau qhov tuaj kawm tom tsev kawm ntawv thiab yuav tau txais kev qhia tuaj raws li cov hnub thiab cov kauj ruam ua tom ntej.

Peb paub tias qhov no tsis yog ib qho kev xaiv yoojyim rau cov tsevneeg, thiab peb muaj ib cov lus teb rau lus nug hauv qab no. Muajntau qhov lub teb lus nug (FAQ) hauv peb lub vamsab.

Lub Teb thiab Lus Nug (FAQs):

Yuav muaj cov kev cai kev nyab xeeb dabtsis?
MPS tau ua txhua yam li ua tau los nqis tes kom muaj kev nyob huv thiab nyab xeeb hauv peb cov tsev kawm ntawv thiab vajtse – li los ntawm kom muaj khwb ntsej muag, ua raws kev nyob sib nrug, hloov cov lim cua, npaj txo cov kev sib ntsib sib tham tsis tseem ceeb ntawm cov menyuam thiab xibfwb, npaj cov tswv yim thaum caij noj sus thiab caij npav kom muaj kev nyob huv thiab nyab xeeb. Koj yuav nyeem tau ntau thaum koj ua daim ntawv sau npe.

Nej puas tau nrog cov neeg paub kev noj qab haus huv tham?
Peb muaj kev txuas lus nrog rau lub xeev thiab nroog cov neeg paub txhua lub caij, thiab cov neeg hauv ib cheeb tsam thiab hauv lub teb chaws. Li tam sim no, qhov qhia txog kev kis kab mob tau nqis zuj zus hauv nroog Minneapolis.

Kuv kev txiav txim siab puas yog qhov kawg?
Koj yeej tseem hloov tau siab txhua lub sijhawm. Totaub hais tias mus ntawm qhov tuaj kawm tom tsev kawm ntawv rau kawm ntawv kev deb tuaj hloov tau sai heev. Mus ntawm kawm ntawv kev deb tuaj rau qhov tuaj kawm tom tsev kawm ntawv tom qab lub sijhawm sau npe tas yuav siv ob lub lim piam los npaj kev thauj mus los thiab zaub mov noj.

Dabtsi yuav tshwm sim yog kuv tsis ua daim ntawv sau npe raws lub sijhawm?
Koj tus menyuam yuav nyob rau hauv qhov tuaj kawm ntawv tom tsev kawm ntawv thiab koj yuav hnov cov kauj ruam yuav ua mus lawm yav tom ntej los ntawm koj lub tsev kawm ntawv.