Skip to main content


Caij Ntuj So Kev Nyob Huv thiab Nyab Xeeb Kev Nthuav Qhia rau Cov Menyuam thiab Tsevneeg

Kho tshiab: 6/10/21


Kom muaj kev nyob huv thiab nyab xeeb ntawm peb cov menyuam, lawv tsevneeg thiab cov  neeg ua haujlwm yog ib qhov tseem ceeb heev li uas MPS cov kev los npaj ua rau thaum lub caij ntuj so kev qhia. Qhov txheej txheem kev qhia no los muab cov ntsiab tseem ceeb uas MPS tau tsim muaj rau cov menyuam kawm hauv qhov caij ntuj so kev nthuav qhia thiab haum zoo nrog rau lub
Minnesota Department of Health’s COVID - 19 Prevention Guidance for Summer School.

MPS yuav ua ntu zus los xyuas kom tseeb qhov COVID-19 case rate data thiab tham nrog cov thawj coj kev noj qab haus huv txog cov kev ua ntawm kev nyob huv thiab nyab xeeb.

 

Khwb Ntsej Muag 

Kev khwb ntsej muag yuav muaj vim tau kom ua los ntawm lub Centers for Disease Control (CDC) thiab Prevention thaum caij npav, nrog rau cov npav tsev kawm ntawv.

Cov menyuam thiab neeg ua haujlwm tau xav kom khwb ntsej muag thaum nyob hauv MPS cov tsev kawm ntawv.  Cov neeg ua hauv lwm uas nrug ntawm lwm tus lossis tsis nrog cov menyuam muaj hnub nyoog qis dua 12 xyoos xaiv ua tau li qhov nyiam. 

Cov menyuam yuav tsum nqa lawv cov khwb ntsej muag mus kawm ntawv, tabsis yog lawv tsis muaj daim khwb ntsej muag los peb yuav muab tau rau lawv.

 
Kev Thauj Mus Los

Cov rooj zaum npav yuav muab kho kom sib nrug li 6 feet ntawm tus neeg tsav thiab cov caij txhua tus. Cov rooj zaum yuav muaj npe kom thiaj paub taug tau qab yog thaum muaj kab mob COVID sib kis. Txhua tus caij cov npav tsev kawm ntawv lossis MPS cov tsheb yuav tsum tau khwb ntsej muag lub sijhawm caij. Cov tsheb yuav tsum tau siv tshuaj ntxuav cov cheeb tsam uas kov heev. Cov qhov rais thiab lub qhov saum ruv yuav cia qhib kom muab cua dhau mus los tau.

Kev thauj mus los rau cov menyuam uas muaj mob

Yog ib tus menyuam twg muaj mob thaum tuaj kawm ntawv, yuav thauj lawv los mus tsev yog tsevneeg tuaj tos tsis tau lawv tom tsev kawm ntawv.  

 
Kev Nyob Sib Nrug

Li tsis muaj qhov yuav tsum tau ua raws, nws tseem tseem ceeb tias xav kom cov neeg ua haujlwm nyob kom nrug 3 - 6 feet ntawm cov menyuam me hauv qhov kev nyob sib nrug. Cov menyuam hnub nyoog qis dua 15 xyoos tsis xav kom los nyob ua pab pawg hauv lub hallways, chaws nyob coob thiab cov chav dej.

Cov menyuam thiab neeg ua haujlwm yuav tau nyob ua pab pawg me thiab nyob ua ke li nyob tau ntawm hnub ntawd thiab ntawm ib hnub dhau ib hnub, tshaj yog cov pab pawg menyuam uas tam sim no tseem tsis tau tsim nyog los txais cov tshuaj txhaj li yog cov menyuam kawm elementary. 

Cov neeg ua haujlwm yuav nyob nrug 6 feet ntawm cov pab pawg menyuam thiab tsis pub kom muab cov menyuam los sib xyaw li ua tau thaum mus noj sus, caij mus siv chav dej, thaum tuaj txog lossis tso lawv mus tsev, thaum tsis muaj hoob kawm, tawm mus ua si, etc.


Kuaj Cov Tsos Mob: Thaum twg thiaj cia koj tus menyuam nyob tsev

Txhua hnub ua ntej mus kawm ntawv, cov tsevneeg yuav tau kuaj los saib koj tus menyuam tsis muaj cov tsos kab mob COVID-19 los ntawm MPS qhov COVID-19: Daily Home Health Screening lossis ib qhov Kev kuaj sai. 

  • Cov menyuam yuav tsum CIA NYOB TSEV txawm tias lawv muaj IB TSOS MOB ntawm tus kab mob COVID-19. 

  • Cov menyuam los kuj yuav tsum tau CIA NYOB TSEV YOG LAWV TAU NROG RAU COV UAS TAU MUAJ TUS KAB MOB COVID-19.

 

Cov Menyuam Kev Caiv Nyob Ib Leeg

MPS yuav ua ntu zus muaj qhov caiv los nyob hauv tsev 14-hnub rau cov menyuam uas tsis tau txhaj tshuaj. Lub Minnesota Department of Health hais tias caiv 14-hnub lus nyob hauv tsev tseem yog kev pom zoo ua ntawm CDC rau kev tiv thaiv tsis pub kom muaj kev sib kis tus kab mob uas yog COVID-19.

Cov menyuam yuav tsis tau caiv cia nyob hauv tsev yog cov neeg ua haujlwm Health Office qhia tau meej tias tus menyuam tau muaj txhua yam raws li qhov tam sim no hauv MDH cov txheej txheem txog kev cia nyob tsev tom qab kev txhaj COVID tshuaj. Yog ib tus menyuam tau txhaj tshuaj COVID-19 tas lawm (ob koob hauv qhov- ob koob kom txhaj lossis ib koob ntawm qhov ib koob kom txhaj) thiab tau nrog cov muaj tus kab mob, lawv tsis tas yuav caiv cia nyob hauv tsev yog cov li nram no muaj tseeb: 

  • Qhov nrog tau cov muaj COVID-19 yog tom qab 14 hnub uas twb tau txhaj qhov tshuaj no tas lawm. 

  • Lawv tsis muaj tsos mob ntawm tus kab mob COVID-19.

Cov tsevneeg yuav tsum hu rau lawv lub tsev kawm ntawv lub health office qhia rau lawv paub yog tus menyuam tau kom caiv cia los nyob hauv tsev THIAB lawv twb txhaj tshuaj tas lawm.

 

Menyuam Kev Kuaj COVID-19 Qaub Ncaug

Cov menyuam yeej thov nqa tau qhov kev kuaj qaub ncaug mus tsev tau los ntawm lub tsev kawm ntawv tus social worker.

 
Cov Neeg Tuaj Xyuas thiab Pab Dawb

MPS cov neeg ua haujlwm, tuaj xyuas thiab pab dawb thiab cov koom haum sab nraum yuav tsum tau sau npe nkag/tawm txhua hnub hauv MPS cov vajtse/tsev kawm ntawv kom tias yog muaj kev sib kis tus kab mob COVID-19 thiaj muaj kev txuas lus taug tau qab.