Skip to main content


Hmoob

Tamsim no mas hajyam tseem ceeb tias ib tse neeg yuav tsum qhia rau lub tsev kawm ntawv yog tias muaj dabtsi hloov lawm thiaj tiv tauj tau koj.  Ua ntej pib kawm ntawv, thov hu rau koj lub tsev kawm ntawv seb lawv puas muaj koj qhov chaw nyob, xovtooj lossis email tamsim no.

Tagnrho cov tsev kawm ntawv MPS siv lubSchoolMessenger los tshaj tawm txog tej yam tseem ceeb xws li txog seb lub tsev kawm ntawv puas kaw vim huab cua tsis zoo, yog lub tsev kawm ntawv muaj teeb meem, muaj koob tsheej dabtsi tom tsev kawm ntawv, kev thauj mus mus los los lossis lwm yam ... Yuav kom txais tau cov thej hauv xovtooj thej tus "Y" mus rau 67587. Ib tsev neeg twg yeej xaiv tau seb lawv xav kom tiv tauj lawv li cas thaum koj mus qhiv ib qho account hauv SchoolMessenger.  Yog xav paub ntxiv ces mus saib: mpls.k12.mn.us/school_messenger.

Ib tse neeg xav tias yuav zoo li cas thaum pib kawm ntawv kiag rau lub 9 hlis 

Cov uas ua haujlwm rau Minneapolis Cov Tsev Kawm Ntawv (MPS) zoo siab tos txais cov tub kawm ntawv thiab lawv tsev neeg rov qab tuaj kawm ntawv rau lub 9 Hli!

Vim tseem muaj tus kab mob COVID-19 nyob hauv peb lub zej lub zos, peb yuav tsum hajyam ua li peb ua tau los tiv thaiv kom txhua tus thiaj ntsib kev noj qab nyob zoo. Rau lub xyoo tshiab no, MPS yuavpib kev kawm ntawv hauv is taws nej hauv tsev rau qib PreKindergarten mus rau qib 12 huvsi.

Lub xyoo no, kev kawm ntawv hauv is taws nej hauv tsev yuav zoo dua qub rau qhov cov tub kawm ntawv thiab cov uas ua haujlwm paub lawv txoj haujlwm zoo dua, npaj tau zoo dua, muaj kev sib txuas lus tsis tu ncua thiab cov tub kawm ntawv yuav tau sib pom sib tham ntau dua qub.  Ntxiv rau ntawd, yuav muaj cov uas pab lawv ua lawv cov ntawv, cov pab lawv siv lawv tej twj thiab peb yuav muab kev txhawb zog rau cov uas muaj kev mob nyuaj siab ntawm siab ntsws nyob rau hauv tej lub tsev ntawm lub tsev kawm ntawv. Peb mam qhia nej ntxiv txog seb yuav muab cov kev pab no li cas kom zoo li zoo tau.

Cia seb lub xyoo no mus zoo li cas, MPS mam tshuaj xyuas seb thaum twg thiaj yuav zoo rau peb maj mam cia cov menyuam rov tuaj kawm tim ntsej tim muag tom tsev kawm ntawv. Peb mam li txiav txim thaum peb nrog cov nom tswv, lub Centers for Disease Control and Prevention (CDC), lub Minnesota Department of Health, lub Minnesota Department of Education, lub Nroog Minneapolis thiab tus Tswv Xeev tham.


Yuav muaj li cas rau kev kawm ntawv hauv is taws nej hauv tsev rau lub 9 hlis


 • Txhua tus tub kawm ntawv yuav tau nrog lawv tus xibhwb tham txhua hnub.
 • Cov tub kawm ntawv yuav tsum paub hais tias yeej muaj ib daim kom tswj tau npaj tseg seb yuav kawm txog dabtsi.
 • Lawv yuav saib cov kev kawm no uas muab tso tamsim ntawd lossis twb muab kaw cia ua ntej lawm.
 • Cov kev kawm uas muab tso hauv is taws nej yuav ua kom yoojyim rau sawvdaws mus saib tau ob peb hoob uake.
 • Muaj ib daim kom tswj hauv is taws nej uas yuav pab cov tub kawm ntawv pom tias seb tau muab dabtsi rau lawv kawm nyob rau ib qho chaw. 
 • Qhov uas paub siv is taws nej los kawm ntawv thiab ua ib tug pejxeem hauv is taws nej yuav pab tiv thaiv cov tus kawm ntawv thiab tej uas qhia txog lawv.
 • Cov kev pab rau cov tub kawm ntawv no yuav muaj rau tom tej lub tsev hauv tej lub tsev kawm ntawv xws li cov uas pab lawv ua lawv cov ntawv, cov pab lawv txawj siv lawv tej twj thiab peb yuav muab kev txhawb zog rau cov uas muaj kev mob nyuaj siab ntawm siab ntsws no peb yuav qhia rau nej sai sai no. 


MPS 5 Ntu mus rau Kev Kawm Ntawv Xyuam Xim

MPS tau qhia txog 5 Ntus uas yuav maj mam tso cov tub kawm ntawv rov mus kawm tim ntsej tim muag tom tsev kawm ntawv. Thaum tsev kawm ntawv qhib rau lub 9 hlis, MPS yuav tabtom ua raws li Ntu 2: Kev Txhawb rau Cov Tub Kawm Ntawv rau Txojkev Kawm Ntawv Hauv Is Taws Nej Hauv Tsev; saib daim duab hauv qab no.

Ntu 1 muab kev kawm ntawv hauv is ntaws nej hauv tsev xwb es mus tsis tau tom tsev kawm ntawv kiag li. Rau Ntu 2, tseem muab kev kawm ntawv hauv is ntaws nej hauv tsev xwb tiamsis yuav muaj cov uas pab lawv ua lawv cov ntawv, cov pab lawv siv lawv tej twj thiab peb yuav muab kev txhawb zog rau cov uas muaj kev mob nyuaj siab ntawm siab ntsws nyob rau hauv tej lub tsev ntawm lub tsev kawm ntawv.

Rau Ntu 3 mus txog 5, cov tub kawm ntawv yuav rov mus kawm tom tsev kawm ntawv coob zuj zus tiamsis yuav tau ua raws li txoj cai kom tiv thaiv tau sawvdaws txojkev noj qab haus huv thaum caij npas thiab nyob hauv hoob, chav noj mov, hauv gym, chaw ncaws npas ntaus npas, chaw uasi thiab rau lwm qhov chaw hauv tsev kawm ntawv. 

Mam li qhia txog seb lub tsev kawm ntawv thiab kev kawm rau ib ntus twg mus li cas rau thaum MPS hloov mus rau ib ntu tshiab.


Nrog rau lwm co tub kawm ntawv, cov menyuam uas muaj Ib Txojkev Qhia Ntawv uas Npaj rau lawv (IEPs) lossis Ib Txojkev Pab rau Ib Tsev Neeg (IFSPs) yuav pib lub xyoo no es kawm ntawv hauv is taws nej hauv tsev thiab.  Tej zaj qhia no yuav muab tib txhij tso tawm thiab lawv tus xibhwb, tus pab tus xibhwb lossis lwm tus yuav ua tus coj qhia. Lwm zaj kev qhia twb muab kaw ua ntej lawm es saib thaum twg los tau. 

Pab tsev neeg kom txojkev kawm hauv is taws nej hauv tsev mus zoo rau lawv 

 • Pebtabtom npaj ib qho program kom yoojyim rau txhua tsev neeg nkag tau rau hauv lawv tus menyuam tej kev kawm, es lawv thiaj li tsis tas kawm ntau hom program. 
 • Raws li koj tus menyuam qhov IEP hais,tus xibhwb qhia ntawv lossis tus xibhwb qhia ntawv tshwj xeeb ib tug yuav nrog koj tus menyuam tham txhua hnub. 
 • Tseem ceeb heev rau ib tse neeg qhia seb lawv cheem tsum dabtsi thiab xav kom tau dabtsi rau lawv tus menyuam tus case manager. Qhia rau tus case manager txog tej yam uas mus zoo thiab mus tsis zoo rau koj tus menyuam thaum lawv kawm ntawv hauv is taws nej hauv tsev lub caij nplooj hlav xyoo dhau los no kom thiaj kho tau tej teebmeem ntawd.
 • Nrog koj pabIEP tham los teem ib lub sijhawm uas zoo rau koj tus menyuam thiab koj tsev neeg.
 • Txhua Pab IEP yuav hu tuaj rau txhua tsev neeg tham ua ntej lub 9 hlis tim 3.Ib tug ntawm koj tus menyuam pab IEP mam li hu tuaj ua ntej lub 8 hli xaus. Vim tej zaum kuj yuav muaj qho mentsis hloov hauv koj pawg IEP lawm, yog tias koj tsis hnov leejtwg hu koj ua ntej lub 9 hli tim 3, cia li hu rau lub tsev kawm ntawv tamsid kom nrog tau ib tug hauv koj pab IEP tham.

Koj kuj yuav tau saib seb koj cov ntaub ntawv uas tiv tauj koj puas tseem puas tseem yog li qub. Yog tias koj li xovtooj, email lossis chaw nyob no ho hloov lawm no, hu qhia koj lub tsev kawm ntawv paub. 

Nrog rau MPS cov kawm qib kindergarten, covprogram rau cov kawm qib preschool (Three School, High Five, thiab Alphabet Soup) nrog rau cov hoob Early Childhood Family Education (ECFE) thiab Early Childhood Special Education (ECSE) rau lub xyoos no yuav pib kawm ntawv hauv is taws nej hauv tsev raulub 9 Hli tim 10 ( qib 1-12 pib rau lub 9 hlis Hli 8). Cov zaj kawm yuav muab tso tawm thooj txhij lawv qhia thiab lawv tus xibhwb ntawm Seesaw thiab Google Meet mam li ua tus qhia. Muaj lwm zaj kawm ntxiv uas twb muab kaw cia lawm rau tus menyuam kawm hauv tsev.

Peb paub hais tias cov uas tseem yau kawm tau zoo dua thaum lawv tau nqes tes kiag ua thiab uasi tim ntsej tim muag. Tom MPS, cov tseem yau yuav ua tej yam uas lomzem thiab txhawb kom lawv muaj tswvyim uasi, kawm txog tej ub tej no, muaj kev dhia uasi, kev kawm lus, thiab kom paub nrog lwm tus uasi uas yog tej yam uas tseem ceeb rau ib tug menyuam txojkev loj hlob. Cov kawm Preschool thiab cov uas saib xyuas lawv yuav muaj cibfim koom rau ntau txojkev kawm uas muaj rau txhua lub lim tiam.

Pab tsev neeg kom txojkev kawm hauv is taws nej hauv tsev mus zoo rau lawv

 • Peb tabtom npaj ib qho program kom yoojyim rau txhua tsev neeg nkag tau rau hauv lawv tus menyuam tej kev kawm, es lawv thiaj li tsis tas kawm ntau hom program. 
 • Koj tus menyuamtus xibhwb yuav tiv tauj koj thiab koj tus menyuam tsis tseg.
 • Tseem ceeb heev rau ib tse neeg no qhia lawv tus xibhwb seb lawv cheem tsum dabtsi thiab xav tau dabtsi peb thiaj ua tau li peb ua tau los pab.
 • Koj tsev neeg yuaj muaj ib tug uas Pab Tsev Neeg (Family Educator)los muab tej ntaub ntawv qhia txog tej uas seb tus menyuam yuav tsum zoo li cas raws li nws hnub nyoog thiab lwm txojkev pab thiab txhawb rau cov niamtxiv. 
 • Cov niamtxiv ECFE uas qhia ntawv yuav siv Google Meet thiab cov xibhwb qhia menyuam ECFE yuav siv Seesaw. Cov xibhwb ECFE yuav hu xovtooj lossis siv Google Meet los ntsib cov menyuam hauv tsev.
 • Txhua Pab IEP yuav hu tuaj rau txhua tsev neeg tham ua ntej lub 9 hlis tim 3. ?Yog tias koj tsis hnov leejtwg hu tuaj rau koj ua ntej lub 9 hlis tim 9, hu rau lub tsev kawm ntawv tamsid es nrog koj tus menyuam tus xibhwb tham. 
 • Koj kuj yuav tau saib seb koj cov ntaub ntawv uas tiv tauj koj puas tseem puas tseem yog li qub. Yog tias koj li xovtooj, email lossis chaw nyob no ho hloov lawm no, hu qhia koj lub tsev kawm ntawv paub. 


 


Qhib tsev kawm ntawv rau niamtxiv menyuam mus saib

Cov tsev kawm ntawv tseem tabtom saib seb yuav ua li cas thiaj cia tau cov tub kawm ntawv thiab lawv tsev neeg thiaj tuaj saib tau lub tsev kawm ntawv ua ntej pib kawm ntawv. Thov tos lub tsev kawm ntawv yuav qhia ntxiv txog qhov no.

Tej khoom siv rau kev kawm ntawv

Ua ntej pib kawm, txhua tus tub kawm ntawv yuav cheem tsum cov khoom rau tus menyuam kawm ntawv, tabtxawm kawm ntawv hauv is ntaws nej hauv tsev xwb.  Peb xav ua tsaug rau cov uas siab dawb siab zoo uas tau pab MPS, vim muaj lawv pab peb thiaj muaj ib co khoom rau cov menyuam kawm ntawv rau cov uas yuav tsis taus.  Thov hu mus rau koj lub tsev kawm ntawv kiag yog tias koj tus menyuam cheem tsum cov khoom no.

Tej twg uas yuav cheem tsum

Yog lub tsev kawm ntawv lub luag haujlwm los muab tej twj rau cov menyuam siv. Lub 8 hlis thawj ob lub lim tiam, cov tsev kawm ntawv mam li hu tuaj rau txhua tsev neeg los nug seb lawv tus menyuam cheem tsum tej twj tej is taws nej li cas.  Yog tias koj tsis hnov ib tug twg hu tom lub tsev kawm ntawv tuaj ua ntej lub 8 hli tim 19,hu mus rau lub tsev kawm ntawv es hais qhia rau lawv paub tias koj tus menyuam cheem tsum ib lub twj thiab/lossis is taws nej. 

Thaum koj kaw koj cov lus,maj mam hais lus thiab qhia txog tej uas hais nram no:

 • Koj tus menyuam qhov chaw nyob.
 • Koj li email.
 • Koj tus xovtooj.
 • Hais kom tus menyuam tus ID naj npawb, yog tias koj paub. 
 • Koj tus menyuam lub npe thiab lub xeem; maj mam hais cov niam ntawv txiv ntawv.

Yog tias koj tus menyuam twb muaj ib lub twj lossis koos pis tawj uas MPS tau muab lawm lossis nws muaj nws ib lub uas nws xum siv, tiamsis yuav tsum tau nruabGoogle Chrome thiab lub twj ntawd yuav tsum muaj koob thaij uas ua haujlwm. MPS yuav muab cov tub kawm ntawv ib leeg ib lub twj raws li nws qib kawm:

 • Cov qib PreK txog qib 2- iPads (twj ntawm tes): Cov tub kawm ntawv uas muaj lwm tus uas kawm ib qib ze nws qib hauv nws tsev neeg, ob leeg yuav tau sib koom siv tib lub iPad ntawd.
 • Qib 3 txog 12- Chromebook (koos pis tawj): Cov tub kawm ntawv uas yuav pib kawm qib 3 rau lub xyoos no yuav tsum tau muab lawv lub iPad mus pauv lub Chromebook.
 • Ib txhia tub kawm ntawv uas Kawm Ntawv Tshwj Xeeb tej zaum yuav cheem tsum lub iPad dua lub Chromebook. Txhua tsev neeg yuav tsum hu mus rau lawv tus menyuam tus case manager yog tias xav paub ntxiv.  

MPS tseem yuav muab hotspots rau cov tub kawm ntawv uas cheem tsum tshaj. Yog li ntawd, txhua tsev neeg yuav tsum paub tias txawm yog hotspot los, tej zaum is taws nej yuav txais tsis tau zoo thiab.  Qhov uas muaj is taws nej ceev ceev hauv tsev yuav tso siab tau dua.

Mus saib lub nroog Minneapolis lub vej xaij txog is taws nej mus kawm txog yuav uas cas thiaj tau is taws nej dawb lossis is taws nej pheejyig. Cov yim neeg uas tau xoom qhaub yeej toj tau is taws nej es tsuas them li $10 rau ib hlis xwb.

Cov tsev neeg uas muaj cov menyuam uas Kawm Ntawv Tshwj Xeeb uas cheem tsum tej twj uas tshwj xeeb yuav tsum nrog pab IEP lossis tus case manager tham lawv thiaj yuav tau cov twj tshwj xeeb ntawd. 

Qhov uas mus thiab qhaj tsev kawm ntawv

Yuav tsum qhia tias tus tub kawm ntawv kawm ntawv txhua hnub. Yuav qhia tias tus tub kawm ntawv kawm ntawv txhua hnub nyob ntawm seb nws tus xibhwb qhia ntawv puas tham nrog nws txhua hnub rau thaum tus menyuam xa nws tej ntawv hauv is taws nej mus (Seesaw / Google Classroom). Qhov uas ib tug xibhwb txuas lus nrog tus tub kawm yog li no:

 • Koom nrog cov uas kawm ib hoob lossis ntaus ntawv sib tham nrog lawv.
 • Tus xibhwb hu nrog tus tub kawm ntawv tham, lossis nrog niamtxiv tham yog tias tus menyuam tseem yau.

Yog koj tus menyuam tsis kawm ntawv rau ib hnub, hu koj lub tsev kawm ntawv thiab qhia txog tej uas hais nram no:

 • Tus Tub Kawm Ntawv Lub Npe
 • Qib
 • Qhia tias vim li cas kawm tsis tau hnub ntawd
 • Hnub tim rau hnub uas nws tsis kawm ntawv
 • Koj lub npe thiab koj tus xovtooj

Khoom noj haus

Muaj Zaub Mov Noj Pub Dawb tamsim no mus txog lub 8 hli tim 21

Muaj zaub mov noj pub dawb rau txhua tus menyuam-18 xyoos rov hauv-uas mus nqa tau nyob rau tej qho chaw thoob Minneapolis hnub 1 txog hnub 5 thaum 10 moo sawv ntxov txog 2 moos tavsu mus txog lub 8 hli tim 21.Mus saib cov chaw es yuav qhia ntxiv.

Pib lub 9 hlis tim 8 Yuav Muaj Zaub Mov Noj Tom Tsev Kawm Ntawv 

Pib lub 9 hlis tim 8 yuav muaj zaub mov noj tom tsev kawm ntawv thiab yuav muaj rau txhua MPS 5 Ntu mus rau Kev Kawm Ntawv Xyuam Xim tsis hais txojkev kawm hauv is taws nej hauv tsev xwb. MPS tseem tabtom npaj ib txojkev kom muab tau zaub mov noj rau cov tub kawm ntawv uas kawm hauv tsev. Yog tias xav paub ntxiv txog seb yuav ua licas thiaj tau zaub mov noj rau lub xyoo kawm ntawv tom ntej nothov mus saib Culinary & Wellness Services.


Kev Kawm Ntawv Pab Tau Li Cas: Ua koj daim foos kom tiav sai li sai tau

Ntxiv rau qhov uas pub su dawb rau cov tub kawm ntawv thiab lwm txojkev pab rau lawv tsev neeg, lub Education Benefits program kuj muab tau cov nyiaj pab tseem ceeb rau cov tsev kawm ntawv. Txhua yim neeg tsis hais cov muaj cov pluag yuav tsum ua daim foos no kom tas. Ua daim Ntawv Thov Kev Pab Nyiaj hauv is taws nej. Yuav muab cov foos no xa hauv mail tuaj rau txhua tsev neeg thaum lub 8 hlis xaus yog tias tsis tau xa hauv is taws nej mus.


Tseem ceeb tshaj plaws li kom peb ua li peb ua tau los pab peb cov menyuam thiab tsev neeg kom noj qab haus huv thiab tsis raug mob. Yuav ua cas thiaj noj qab nyob zoo mus li

Kev Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv (kuj hu ua kev txhaj tshuaj)

Tabtxawm koj tus menyuam tsis rov mus kiag tom tsev kawm ntawv rau lub 9 hlis thiab tsuas kawm ntawv hauv is taws nej hauv tsev xwb los, txojkev tiv thaiv ntawm tej kab mob no tseem ceeb kawg li. Qhov uas koj coj koj tus menyuam mus txhaj tshuaj tiv thaiv kom tiv thaiv cov mob uas cov menyuam kheev muaj, yuav pab kom koj tus menyuam noj qab haus huv. Tsis ntev no, tau muaj cov kab mob qhua pias thiab hnoos hnoos es xiav tas kis mus rau coob tus. Hu koj tus kws kho mob uas koj niaj zaus ntsib es teem sijhawm mus saib nws uas ntej pib kawm ntawv. Yog tias xav paub ntxiv txog kev txhaj tshuaj tiv thaiv, thiab tias yuav ua li cas thiaj txhaj tau tshuaj dawb xwb lossis txhaj tshuaj pheejyig, mus saib lubMinnesota Department of Health lub vej xaij.


Cov kev pab kuaj tus kab mob COVID-19

Cov tsev neeg uas cheem tsum kuaj seb puas muaj COVID-19 mus saib tau lub Minnesota Department of Health lub vej xaij mus nrhiav chaw muskuaj COVID-19 dawb xwb. Tseem ceeb heev rau koj hu mus rau koj li is sas las ua ntej koj teem sijhawm koj thiaj yuav paub seb is sas las puas yuav them. Lub vej xaij muaj lwm txojkev pab rau covpejxeem uas tsis muaj is sas las nrog raucov is sas las-pheejyig uas koj xaiv tau. Yog koj cheem tsum kev pab, hu mus rau koj lub tsev kawm ntawv tus nurse lossis rau tus social worker.

Kev tiv thaiv ntawm COVID-19: Txwv kom kab mob tsis kis mus rau lwm tus

Txhua tsev neeg muaj ib tes haujlwm uas tseem ceeb heev los pab lawv cov menyuam thiab cov uas nyob ib ncig lawv kom noj qab haus huv rau lub sijhawm uas tseem muaj tus kab mob COVID-19 no. Qhia koj tus menyuam kom xyaum ua tau raws li hais nram no.

 • Nquag ntxuav koj ob txhais tes
 • Npog qhov ncauj qhov ntswg
 • Npog koj lub qhov ntswg thaum koj txham
 • Nyobnrug deb li 6 fij ntawm koj thiab lwm tus


 


Rau npe rau koj tus menyuam lawm los tsis tau?

Cov ua Haujlwm Pab Rau Npe (Student Placement Services) yuav pab nej hauv xovtooj lossis email. Peb tsis kam ntsib leejtwg tim ntsej tim muag tamsim no vim COVID-19, tiamsis tej zaum qhov no yuav hloov ua ntej pib kawm ntawv. Thov hu rau cov uas ua haujlwm hauv qab no seb puas muaj dabtsi hloov tshiab.

Yog tias koj cheem tsum muab koj tus menyuam rau npe kawm ntawv, thov ua raws li ib qhov ntawm cov nram no:

 A. Hu Cov ua Haujlwm Pab Rau Npe (Student Placement Services) ntawm 612.668.1840 lossis 612.668.3700 rau thaum 8 moo sawv ntxov mus txog 4:30 tsaus ntuj, Hnub 1 mus txog Hnub 5. Kaw koj cov lus cia es peb mam li hu koj rov qab sai li sai tau kom pab tau koj tus menyuam rau npe kawm ntawv. 

B. Mus rau npe kawm ntawv hauv is taws nejes mus saib lub vej xaij  http://schoolrequest.mpls.k12.mn.usthiab ib tug uas ua haujlwm mam li rov hu koj seb yuav tau ua li cas ntxiv.

C. Xa Email tuaj rau peb ntawm SPS.Desociation@mpls.k12.mn.us ces peb mam li teb koj sai li sai tau.


Cov hnub uas tseem ceeb

Lub 9 Hli

tim 7 - Tsis Kawm Ntawv (Labor Day)

tim 8 - Thawj hnub kawm ntawv rau cov kawm qib 1-12; Transition Plus;pib lig rau cov kawm qib 10-12

tim 10 - Thawj Hnub Kawm Ntawv (Qib PreK thiab Qib K)

Lub 10 Hli

tim 14-16 - Tsis Kawm Ntawv (Cov Niamtxiv nrog cov Xibhwb Tham)

Lub 11 Hlis

tim 6 - Tsis Kawm Ntawv

tim 25-27 - Tsis Kawm Ntawv (Lub Koob Tsheej Thanksgiving)

Lub 12 Hlis

Lub 12 Hlis tim 21-Lub 1 Hlis tim 1 - Tsis Kawm Ntawv (Caij So rau Caij Ntuj Hno)

Lub 1 Hlis

Lub 12 Hlis tim 21-Lub 1 Hlis tim 1 - Tsis Kawm Ntawv (Caij So rau Caij Ntuj Hno)

tim 18 - Tsis Kawm Ntawv (MLK Jr. Hnub)

tim 29 - Tsis Kawm Ntawv

Lub 2 Hlis

tim 15 - Tsis Kawm Ntawv (President's Day)

tim 16 - Tsis Kawm Ntawv (Cov Niamtxiv nrog cov Xibhwb Tham)

Lub 3 Hlis

Tsis muaj ib hnub tseem ceeb twg

Lub 4 Hlis

tim 2 - Tsis Kawm Ntawv

tim 5-9 - Tsis Kawm Ntawv (Caij So rau thaum Nplooj Hlav)

Lub 5 Hlis

tim 31 - Tsis Kawm Ntawv (Memorial Day)

Lub 6 Hli

tim 10 - Kev Kawm Ntawv Tiav Pib

tim 11 - Hnub Kawm Ntawv Kawg rau Qib PreK-12

tim 14-15 - Yuav tau kawm ob hnub no yog tias qhaj ua ntej no

Lub 6 Hlis tim 21 mus txog Lub 7 Hlis tim 29 - Kev Kawm rau Caij Ntuj So

mpls.k12.mn.us/calendars


Cov xovtooj uas tseem ceeb

Hu rau koj lub tsev kawm ntawv ua ntej txog tej uas tau hais no. Yog tias koj tseem muaj lus nug, hu rau cov xovtooj nram no: