Skip to main content


Rov qab tuaj kawm ntawv hauv tsev kawm ntawv: Cov lub nug thiab lus teb (FAQ)

QHIA TXOG: Yog thaum peb npaj tau yuav tos txais cov menyuam rov tuaj kawm ntawv hauv cov tsev kawm ntawv, ntawm no yog ib qho yuav qhia txog kev MPS npaj kom muaj kev nyab xeeb rau cov menyuam txoj kev tuaj kawm hauv tsev kawm ntawv. Txij li thaum pib kev kawm ntawv nyob rau xyoo no, peb kawm nyob rau ntu 2, uas yog kawm ntawv kev deb tuaj nrog kev txhawb los ntawv MPS 5 Ntu kev kawm kom nyab xeeb.

MPS tseem tab tom xav hais tias tej zom yuav npaj los ua ntu 3 mus rau ntu 5, uas yog cov tsev kawm ntawv qhib rau cov menyuam tua kawm hauv tsev kawm ntawv, los sis muaj kev txhawb rau cov menyuam txoj kev kawm rau hauv tsev kawm ntawv. Qhov no kuj tsis tau muaj kev txias txim siab hais tias tus menyuam twg yuav tuaj hauv tsev kawm ntawv rau cov ntu. Peb tseem npaj kom muaj kev txhawb xws li kev thaum mus los seb yuav ua li cas. Yob rau lub sij hawm no, peb yeej paub hais tias tsev neeg tseem muaj lus nug ntau txog qhov yuav kawm kev deb tuaj xwb los sis rov tuaj kawm ntawv thiab qhia ntawv.

MPS muaj qhov kev npaj rau cov tsev kawm ntawv tso rau ntawv qhov no Rov tuaj kawm ntawv hauv tsev kawm ntawv qhov website.

Qhov kev npaj rau “ntu 3: yog ib qhov nyob rau ntawm kev xaiv, nyob rau ntu 3: Kawm qhov Hybrid– Kawm Ntawv Kev Deb Tuaj thiab muaj tuaj kawm hauv tsev kawm ntawv nrog kev txhawb rau Ib Cov Menyuam. Peb yuav muaj cov neeg los qhia ntawv rau cov menyuam yuav tsum tau muaj kev pab, tuaj kawm hauv tsev kawm ntawv xws li cov menyuam kawm ntawv tshwj xeeb los siv cov menyuam kawm cov qib qis.

MPS qhov kev txiav txim txhawb los ntawv Minnesota’s kev npaj rau kev nyob nyab xeeb rau xyoo 2020-21 (Minnesota’s Safe Learning Plan for 2020-21) uas lub states tau hais:

  • Yog tias cov neeg tau muaj tus kab mob ntawm 10,000 tus nyob Hennepin County nyob nrub nrab ntawv 20-29 tus, qhov kev kawm hybrid ua muaj kev sib nrug ua los tau.
  • Yog tias cov neeg muaj tus kab mob nyob nrub nrab ntawv 10-19, ntawv 10,000 tus, tuaj kawm ntawv hauv tsev kawm ntawv rau cov kawm qib elementary nrog kev sib nrug keb, ntawm cov kev saib xyuas kev noj qab haus huv txoj kev npaj uas yuav tau siv daim ntau npog qhov ncauj qhov ntswg.

Xws li qhov kev muaj qhia nyob rau ntawv MPS COVID-19 Dashboard, MPS yeej tsis hais tias yuav ua raws li State cov kev xav kom ua xwb. Peb tau muab ntau yam txoj los siv rau kev txias txim xws li seb muaj tsawg tus neeg ua hauj lwm tuaj ua tau hauj lwm, seb muaj cov khoom siv npog qhov ncauj qhov ntswm (PPE) npaum li cas, thiab cov tsev neeg cov suab teb tuaj.

Los ntawm cov neeg ua hauj lawm hauv tsev kawm ntawv thiab cov chaw district, peb yeej npaj los txuas lus nrog tag nrho tsev neeg siv ntau txoj kev kom muaj kev txuas lus rau tsev neeg sawv daws. Daim ntawv nug, twb muab xa siv text thiab MPS kuj muab txhua yam tseem ceeb coj los pes xws li cov lus nug(survey), (thiab daim ntawv lug nug lus teb no FAQ). Nyob rau 4 hom lus xws li: Askis, Hmoob, Somali, thiab Mev.

Cov chav loj npaum li cas yuav nyob ntawv, qhov kev npaj yuav rov tuaj kawm ntawv twg. Tej zaum yuav tuaj kawm tag nrho hauv tsev kawm ntawv rau ib co qib los sis siv qhov hybrid uas muaj ib co qib tuaj kawm tej lub lim tiam, ces hloos los kawm kev deb tuaj thaum tsis nyob hauv tsev kawm ntawv. Qhov no nyob ntawv seb puas tsawg tus menyuam xav kawm kev deb tuaj, thiab seb peb muaj chaw kawm hauv tsev kawm ntawv li cas nyob rau ib lub tsev kawm ntawv twg.

Muaj tej yam kev ceev faj uas yuav tau npaj kom cov tsev kawm ntawv muaj kev xyuam xim zoo rau kev rov tuaj kawm ntawv rau hauv cov tsev kawm ntawv.

  • Cov neeg ua hauj lwm txhawb cov menyuam siv cov khoom siv los tiv thaiv tus kheej kom ntau raws li Minnesota Department of Health qhov yuav kom ua rau lub sij hawm no.
  • Cov neeg ua hauj lwm yuav npaj qhia cov menyuam kom lawv paub hais tias yuav ua li cas thiaj paub txog kev tu nws tu kheej.
  • Yuav muaj kev tus cov chaw ntawm tej quam roj muaj neeg siv heev ntau zaus ntawm ib hnub twg
  • Yuav muaj cov chaw muaj cov tshuaj ntxuav tes nyob ntawm cov chaw nkag rau tsev kawm ntawv thiab tag nrho cov chav kawm.
  • Nyob rau qhov kev kawm sib hloov rau qhov hybrid, cov chav dej siv yuav tau muab txo 50% kom xws li cov tsev kawm ntawv.
  • Cov neeg tuaj hauv tsev kawm ntawv tsis tseem ceeb, xws li cov neeg ua hauj lwm pab dawb, thiab cov neeg sab nrauv tsuav pub tuaj tsawg tsawg rau hauv tsev kawm ntawv yog yuav cia tuaj.
  • Tsis pub muaj kev yuav tuaj sib ntsib rau ib pab neeg coob coob, yog tias sawv daws nyob tsis tau nrug deb.
  • Tsev kawm ntawv yuav tau los hais rau cov menyuam kawm ntawv thiab cov neeg ua hauj lwm, kom lawm ntsuam xyuas lawv tus kheej kom lawv txob muaj kev tsis xis neej, yog lawv muaj khuab thuas, lawv yuav tau nyob rau hauv tsev.

Raw li ntawm Minnesota’s kev npaj rau kev nyob nyab xeeb rau xyoo 2020-21, kev nyob sib nrug deb, yuav tsum tau ua yog thaum muaj kev kawm tas li (full time) rau txoj kev kawm tuaj hauv tsev kawm ntawv. Tiam sis tej yam tiv thaiv xws li npog qhov ncauj qhov ntswg thiab yuav tau tu tej chaw saum rooj tog kom tsis tu ncua.

Kev nyob sib nrug deb, yuav tsum tau ua yog thaum tsev kawm ntawv xaiv qhov kev kawm muaj sib hloos cov hnub tuaj kawm xws li hybrid. Nyob rau qhov no, cov chav kawm yuav tau muab txo 50%, Siv tau cov chav media center, chav noj mov, lub gym, thiab cov chaw nyob sab nraum cov chav kawm ntawv los qhia ntawv los tau.

Yog muaj lwm qhov chaw nyob rau lwm lub tsev kawm ntawv, siv los tau, yog xav paub txog tag nrho cov chaw muab los siv rau qhia ntawv hauv cov tsev kawm ntawv, los saib ntawv qhov kev npaj qhov wesite no Tos txais rov tuaj kawm ntawv. Yuav muaj qhia ntxiv txog cov bus thiab khoom noj nyog rau qhov kev npaj no.

MPS muaj cov ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg ntau rau cov neeg ua hauj lwm thiab cov menyuam kawm ntawv yog lawv tsis muaj. Daim npog qhov ncauj qhov ntswg, thiab daim tiv thaiv ntshej muag twg muab xa mus rau cov tsev kawm ntawv lawm thiab yuav muaj nyob rau ntawv lub chaw ua kam los sis lub office.

 Yog tias muaj cov neeg ua hauj lwm los sis ib tsev neeg twg tau tus kabmob, Peb pab pawg saib xyuas kev noj qab nyob zoo los sis Health Services yuav nrog lub Minnesota Department of Health thiab peb pab txhawb nqa ntawv ib cheeb tsam ua yog Regional Support Team. Peb cov neeg ua hauj lwm rau Health Services yuav los pab cov pab pawg ntsuam xyuas seb kev sib kis muaj li cas, yog xav tau. Peb pab neeg ua hauj lwm ntawv rau qhov Health Services, los sis Minnesota department of Health yuav taug qab ncaj nraim rau tag nrho cov neeg nyob rau hauv cov tsev kawm ntawv ua muaj feem yuav kis tus kab mob no tshaj (high risk) thiab lawm ho muaj lwm yam mob thiab yuav los qhia lawv txog tej yam kev pab cuam rau kev mob thiab yam yuav tsum tau ua ntxiv mus. Yuav muaj ib daim ntawv xa mus rau cov neeg nyob rau hauv cov chaw kawm ntawv uas nyob rau qhov muaj kev kis kab mob qhis zog (Low risk). Yuav tau muaj lub tsev kawm ntawv tu kom zoo.

Zoo ib yam li lwm txoj kev muaj mob, thiab raws li MPS Tuaj kawm ntawv txoj cai (Attendace Policy) 5100A, ib tug menyuam twg yog nws tsis tuaj kawm ntawv vim tus kab mob COVID-19, yuav muaj tus muab kev zam txim rau nws thiab yuav cia nws rov ua cov ntaub ntawv nws ua tsis tau vim poob qab. Yog tu menyuam yuav tsum tau nyob hauv tsev los sis tau txais tus kab mob COVID-19, tiam sis ho noj qab nyob zoo tseem kawm tau ntawv, yuav tau kawm ntawv nyob deb tuaj tsis hais tias MPS tseem nyob rau ntu twg. Cov neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv mam ua hauj lwm nrog tsev neeg los nriav cov ntau ntawv rau cov menyuam nyob rau hauv online los sis cov ntawv luam tawm.

Tus Governor’s qhov nyob kom nyab Xeeb MN txoj kev xaj 20-74 tseem siv. Yog tias ua hauj lwm hauv tsev tuaj los tau. MPS cov neeg ua hauj lwm raug hu rov qab, mus ua hauj lwm nyob raws nws txoj hauj lwm seb ua dab tsi kom tsis txob muaj kev sib kis kom ntau rau ntawv lub district. Xws li taum lub 9 hlis xaus, muaj xws li 1,000 ntawm 7,000 tus neeg ua hauj lwm tau tuaj ua hauj lwm hauv cov chaw ua hauj lwm los txhawb tej kev xws li zov menyuam, muab khoom noj rau cov menyuam thiab cov muaj kev txhawb rau lub district rau txoj kev kawm ntawv nyob deb tuaj. Peb yeej los ntsuam saib kom zoo seb yuav tsim nyog hu leej twg rov qab, ntawm txoj kev ua raws tus governor qhov kev xaj kom ua.

Nyob rau lub 8 hli, MPS tau txais ib tug engineering tuaj ntsuam xyuas cov kis cua (ventilation) seb puas raws lib txoj kev yuav tsum zoo raws los ntawm Minnesota Department of Health rau qhov Cov cua hauv tsev (indoor air considerations) thiab cov kis cua (ventilation guidance). Xws li los ntawm kev ntsuam xyuas, MPS tseem yuav los hloov cov lim cua (filter) kom los lim tau cov cua kom zoo. HEPA qhov lim cua muaj muab tso rau tag nrho cov chav kawm ntawv ua yog tias cov kis cua los sis ventilation system los txhawb tsis tau qhov MERV cov filter. Cov Ventilation system, los sis lim cuaj yuav pib ob teev ua ntej cov neeg ua hauj lwm thiab menyuam kawm ntawv yuav tuaj kawm ntawv hauv tsev kawm ntawv thiab yuav cia qhib tom qab ob teev thaum tsev kawm ntawv xaus, kom cov chav kawm, cov chawb nyob nraum cov chav kawm, cov hoob kas, kom muaj cov cua tshiab zoo li cov cua nraum zoov.