Skip to main content


Rov tuaj kawm ntawv rau hauv tsev kawm ntawv

Rtn to schools - WebHead-Hmong.png

Minneapolis Public Schools tau npaj ib txojkev uas noj qab haus huv thiab xyuam xim los tos txais cov tub kawm ntawv rov tuaj rau hauv peb cov tsev kawm ntawv thaum peb paub tias yuav tsis muaj teeb meem dabtsi lawm los qhia ntawv tim ntsej-tim muag. Daim ntawv taw no qhia tsev neeg mentsis txog cov kev xyuam xim no. Kuj muaj cov lus kheev nug ntxiv nyob rau ntawm lub vej xaij Returning to In-Person Learning. (Rov tuaj kawm ntawv rau hauv tsev kawm ntawv - PDF)

MPS thiab koj lub tsev kawm ntawv mam li qhia rau cov niam cov txiv paub tias thaum twg thiab yog tias kev kawm tim ntsej-tim muag yuav rov pib los tsis pib. Peb xav qhia koj ntxov txaus koj thiaj paub npaj thaum hloov tej no.

MPS lub homphiaj rau txojkev noj qab haus huv thiab kev xyuam xim yog ua raws li Lub Xeev Minnesota txojkev Learning Plan rau xyoo 2020-21. Muaj ob peb qho uas yuav pab txiav txim seb ib txhia yuav kawm txhua hnub lossis yuav kawm ob hnub tim-ntsej-tim-muag: Nyob ntawm seb cov uas muaj COVID-19 coob npaum li cas, cov ua haujlwm coob npaum li cas, puas npaj tau cov tsev kawm, puas muaj cov khoom tiv thaiv lub cev txaus, thiab seb cov niam cov txiv ho xaiv txojkev kawm twg.

Thaum tej no hloov, ces qhov uas yuav txiav txim rau hom kev kawm tim ntsej-tim muag twg mus li lossis qhov uas peb puas yuav rov mus kawm hauv txojkev kawm sib nrug xwb kuj yuav hloov thiab. Thaum rov kawm tim ntsej-tim muag lawm xwb, ces tsis tas nyob sib nrug deb vim cov uas mob COVID-19 tsis coob heev lawm; tiamsis, tseem yuav tau xyuam xim es npog qhov ncauj qhov ntswg thiab muab tshuaj los so tej chaw thiab tej chav tsis tseg. Thov paub tias yog kawm ntawv tim ntsej-tim muag, tsis tas yuav ua raws li cov kevcai nyob sib nrug ib txhia uas daim ntawv taw qhia no hais txog.

 1. Thaum tuaj thiab thaum kawm ntawv tas

  Cov ua haujlwm mam pab cov tub kawm ntawv thaum tawm mus los los ntawm lub tsev kawm ntawv kom nyob tau sib nrug. Muaj tshuaj ntxuav tes nyob rau txhua qhov chaw nkag los thiab tawm mus. Tej ntaub nplaum hauv pem teb yuav qhia cov tub kawm kom paub nyob sib nrug thaum lawv sawv ua ib kab tos, mus siv chav dej, hauv tej osfiv, thiab lwm qhov chaw. Muaj cov qhovrooj uas maim tseg rau cov niam cov txiv thiab cov saib xyuas thauj lawv cov menyuam tuaj thiab tuaj tos. Cov uas ua haujlwm mam coj cov menyuam mus mus los los rau lawv cov hoob. Cov tub kawm ntawv uas caij npav yuav nkag ib lub qhov rooj txawv ntawm lub qhov rooj uas maim tseg rau cov niam cov txiv thauj tuaj/tos.
 2. Nce thiab nqes npav

  Tsuas pub cov npav puv ib nrab (50%) thiab cia ob lossis peb tus menyuam zaum ua ib kab xwb. Yuav muab ntaub nplaum lo tej rooj kom qhia cov tub kawm ntawv tias zaum tau qhov twg thiab qhov twg xwb es thiaj nyob tau sib nrug. Yuav muab cov menyuam zaum tom qab npav mus rau tom taubhau npav; cov menyuam nyob ib tse yuav zaum uake. Cov menyuam nqes npav ntawm taubhau mus rau tom qab. Thaum rov qab mus tsev, mam tso ib tug menyuam nqes zuj zus. Yuav kom nrhiav tau cov neeg, tus tsav npav yuav tsum muab cov menyuam uas caij npav teev npe tseg txhua hnub. Yuav muaj ib daim ntawv uas qhia tias cov menyuam zaum qhov twg. Yog ib tug kis tau COVID-19 ces thiaj paub tias tau zaum ze leejtwg.
 3. Lub os fiv loj

  Yuav muaj iav yas thaiv tej qho chaw uas muaj neeg dua kev coob xws li lub osfiv loj. Yuav muab cov rooj zaum teeb sib nrug li 6 fij ntawm lub osfiv loj qhov chaw tos.
 4. Cov hoob kawm ntawv

  Rau kev kawm sib txuam, cov menyuam tuaj kawm tsuas pub puv ib nrab xwb thiaj nyob tau sib nrug. Cov hoob kawm ntawv yuav muaj tshuaj ntxuav tes thiab cov ntaub so uas muaj tshuaj. Yuav muab cov tshuaj ntxuav tes cia zoo zoo cov menyuam 6 xyoos rov hauv thiaj tsis pom. Cov ua haujlwm yuav muab tej khoom siv ua ub ua no uas tau siv lawm los so kom huv txhua zaus. Cov khoom uasi uas so thiab ntxuav tsis tau huv ces cov ua haujlwm mam li muab tshem mus. Xws li tej phau ntawv ntaub, phau ntawv, tej nkees, tej khoom siv kos duab thiab lwm yam uas siv los qhia. Tej uas kheev kov xws li tej rooj zaum, cov desk thiab qhov rooj, cov ua haujlwm yuav muab so tas li thiab cov tu tsev yuav so txhua hmo. Tom qab txhua tus mus tsev tas, ces cov tu tsev yuav muab tagnrho cov hoob kawm ntawv so kom tsis muaj kab mob lawm.
 5. Cov chaw siv ua ntau yam/media center

  Cov khoom siv uas coob tus tau siv los kawm tsuas pub sib qho mentsis xwb. Cov ua haujlwm yuav ntxuav thiab so cov chaw uas kheev kov tas mus li. Yuav kom cov tub kawm ntawv txhob mus ib hoob rau ib hoob tas li, yuav tsum qhia tej kev qhia tshwj xeeb/lwm yam hauv tej hoob xwb yog qhia tau. Tom qab txhua tus mus tsev tas, ces cov tu tsev yuav muab tagnrho cov hoob uas siv ua ntau yam thiab cov media center so kom tsis muaj kab mob.
 6. Tej chaw taug kev thiab cov ntaiv

  Yuav muaj paib lo tej phab ntsa thiab hauv pem teb uas pab qhia sawvdaws thaum mus mus los los hauv tej chaw taug kev thiab tej taw ntaiv. Cov ntaub nplaum lo pem teb qhia kom paub nyob sib nrug.
 7. Cov chav dej

  Rau tej chav dej uas muaj ntau lub viv, tsuas pub cov tub kawm ntawv ib nrab mus siv rau ib zaug xwb. Cov ua haujlwm mam ua tib zoo saib seb muaj pestsawg tus tub kawm ntawv siv chav dej. Lub chav dej uas rau tib tug neeg, yuav muaj tej paib qhia tias tsuas pub ib tug mus siv ib zaug xwb. Cov ua haujlwm yuav ntxuav thiab so cov chaw uas kheev kov tas mus li. Yuav muab tagnrho cov chav dej ntxuav huvsi txhua hnub tom qab kawm ntawv tas.
 8. Lub caij so uasi thiab Chaw menyuam uasi

  Cov chaw menyuam uasi thiab tej tshav ncaws npas los yuav qhib. Tsuas pub 25 tus tub kawm ntawv uasi ntawm qhov chaw menyuam uasi xwb rau ib zaug twg. Rau lub caij so uasi, cov tub kawm ntawv uas mus nraum zoov yuav tsum nyob sib nrug thaum mus thiab rov los. Cov ua haujlwm yuav hais kom cov tub kawm ntawv nco ntsoov nyob 6 fij sib nrug thiab kom npog qhov ncauj qhov ntswg rau lub caij so uasi. Yuav muaj tshuaj ntxauv tes nyob ntawm txhua lub qhovrooj rau cov tub kawm ntawv thiab cov ua haujlwm siv thaum lawv rov nkag los hauv tsev. Yuav so tej khoom uasi ntawm qhov chaw menyuam yaus uasi txhua hnub. Yuav muab cov chaw rau menyuam uasi kaw thaum nraum zoov txias tshaj 32 degree Fahrenheit vim tej tshuaj tua kab mob tsis pab thaum txias dhau lawm.
 9. Zaub mov thiab cov khoom noj txom ncauj

  Yuav muab cov zaub mov ntim qhwv ua ib pob rau ib tug noj ib zaug. Los khaws-thiab-nqa pob tshais mus noj hauv hoob kawm ntawv xwb. Cov tub kawm ntawv yuav los nqa su hauv chav noj mov thiab lawv noj tau hauv chav noj mov lossis hauv hoob kawm ntawv. Yuav txwv tsis pub coob tus tub kawm ntawv mus nqa su ib zaug lawv thiaj nyob tau sib nrug. Rau cov tub kawm ntawv uas kawm hauv Kev Kawm Ntawv Sib Nrug, yuav nqa tau cov thawv su uas nyob rau ntawm tej qho chaw uas nrug deb ntawm lwm cov tub kawm ntawv hauv lub tsev. Cov khoom noj txom ncauj yog rau cov kawm lig noj hauv cov hoob kawm ntawv. Yuav muab cov tshuab tso dej tso khoom txom ncauj tua.
 10. Tej kais dej

  Yuav muab tej kais dej haus dej qhev thiab txwv tsis pub haus. Yuav muaj chaw ntim dej nyob rau hauv txhua lub tsev kawm ntawv. Peb xav kom txhua tus tub kawm ntawv nyias nqa nyias ib lub taub ntim dej tom tsev tuaj es muab lawv lub npe sau rau ntawd.
 11. Cov cua hauv tej tsev thiab cov cua uas mus mus los los

  Yog ua tau, ces yuav muab cov filter hloov rau cov uas zoo tshaj plaws (MERV 11-14 filters). Yuav muab cov tshuab lim cua HEPA tso rau hauv cov hoob kawm ntawv uas siv tsis tau cov MERV filter. Yuav muab cov tshuab lim cua no nta li 2 txoos teev ua ntej pib kawm ntawv thiab cia khiav li 2 txoos teev tom qab kaw tsev kawm ntawv, kom rub tau cov cua tshiab nraum zoov los. Nyob ntawm seb cov huab cua zoo li cas, peb yuav qhib tej qhov rais tej qhov rooj kom muaj cua tshuab mus mus los los.
 12. Cais cov uas tsis xis nyob

  Yuav maim ib qho chaw ze tus nurse lub osfiv rau ib tug tub kawm ntawv twg uas pib muaj cov tsos mob COVID-19. Yuav muaj paib qhia tias nov yog lub hoob cais thiab yuav tsis pub cov cua hauv lub hoob no txeem mus rau lwm lub. Yuav muab tus tub kawm ntawv no cais mus txog thaum nws niam nws txiv lossis tus saib xyuas nws tuaj tos tau nws. Yuav muaj tsheb thauj cov tub kawm ntawv uas lawv niam lawv txiv lossis tus saib xyuas lawv tuaj tos tsis tau lawv rau lub sijhawm uas lawv yuav tsum tuaj.