Skip to main content


Rov tuaj kawm ntawv rau hauv tsev kawm ntawv

Rov tuaj kawm ntawv rau hauv tsev kawm ntawv
Rtn to schools - WebHead-Hmong.png

Minneapolis Public Schools tau npaj ib txoj kev uas noj qab haus huv thiab xyuam xim los tos txais cov tub kawm ntawv rov tuaj rau hauv peb cov tsev kawm ntawv thaum peb paub tias yuav tsis muaj teeb meem dabtsi lawm los qhia ntawv tim ntsej-tim muag. Daim ntawv taw no qhia tsev neeg mentsis txog cov kev xyuam xim no.Kuj muaj cov lus kheev nug ntxiv nyob rau ntawm lub vej xaij Returning to In-Person Learning

MPS thiab koj lub tsev kawm ntawv mam li qhia rau cov niam cov txiv paub tiasthaum twg thiab yog tias kev kawm tim ntsej-tim muag yuav rov pib los tsis pib. Peb xav qhia koj ntxov txaus koj thiaj paub npaj thaum hloov tej no.

MPS lub homphiaj rau txoj kev noj qab haus huv thiab kev xyuam xim yog ua raws liLub Xeev Minnesota txoj kev Learning Plan rau xyoo 2020-21. Qhov kev txiav txim rov qab tuaj kawm ntawv huav tsev kawm ntawv yog raws li ob peb yam: kev qhia los ntaawm lub Minnesota Department of Education, kev nce ntawm tus kab mob COVID-19 kev sib kis, neeg txaus ua haujlwm, kev tu cov tsev kawm ntawv, thiab cov khoom tiv thiav muaj.Thaum tej no hloov, ces qhov uas yuav txiav txim rau hom kev kawm tim ntsej-tim muag twg mus li lossis qhov uas peb puas yuav rov mus kawm hauv txoj kev kawm sib nrug xwb kuj yuav hloov thiab.  

Thaum tuaj kawm tom tsev kawm ntqwv txua hnub rau covelementary menyuam, kev nyob kom sib nrug yuav txo rau cov menyuam; tabsis, qhov tswj kev nyab xeeb tseem yuav muaj ib yam li coj lub khwb ntsej muag thiab siv tshuaj tua kab mob los ntxuav cov chaws.

*Khwb ntsej muab: Yog koj tus menyuam coj tsis tau lub khwb ntsej muag vim kev muaj mob nkeeg; thov txuas nrog koj lub tsev kawm ntawv qhov kev saib xyuas kev noj qab haus huv rau kev qhia ntxiv—cov menyuam yuav tsum tau ntawv los ntawm tus kws kho mob kom thiaj tsis tau coj lub khwb ntsej muag. Txhua tus menyuam, neeg ua haujlwm thiab tib neeg tuaj hauv lub tsev kawm ntawv, thiab tom lub district chaw haujlwm, lossis caij tsev kawm ntawv cov tsheb thauj mus los yuav tsum tau coj lub khwb ntsej muag.

1. Thaum tuaj thiab thaum kawm ntawv tas

 • Cov neeg ua haujlwm mam pab cov tub kawm ntawv thaum tawm mus los los ntawm lub tsev kawm ntawv kom nyob tau sib nrug thaum tsis muaj kawm ntawv
 • Muaj tshuaj ntxuav tes nyob rau txhua qhov chaw nkag los thiab tawm mus.
 • Tej ntaub nplaum hauv pem teb yuav qhia cov tub kawm kom paub nyob sib nrug thaum lawv sawv ua ib kab tos, mus siv chav dej, hauv tej osfiv, thiab lwm qhov chaw.
 • Muaj cov qhovrooj uas maim tseg rau cov niam cov txiv thiab cov saib xyuas thauj lawv cov menyuam tuaj thiab tuaj tos. Cov uas ua haujlwm mam coj cov menyuam mus mus los los rau lawv cov hoob.
 • Cov tub kawm ntawv uas caij npav yuav nkag ib lub qhov rooj txawv ntawm lub qhov rooj uas maim tseg rau cov niam cov txiv thauj tuaj/tos.
2. Nce thiab nqes npav

 • Cov rooj zaum u=yuav tau sib nrug deb li deb tau ntawm ib tus menyuam twg.
 • Txhua tus caij npav yuav tau coj lub khwb ntsej muag thaum caij.
 • Cov rooj zaum pib zaum tom qab lub npav tuaj; cov menyuam hauv ib tsevneeg zaum ua ke
 • Cov menyuam nqes npav ntawm taub hau mus rau tom qab. Thaum rov qab mus tsev, mam tso ib tug menyuam nqes zuj zus.
 • Yuav kom nrhiav tau cov neeg, tus tsav npav yuav tsum muab cov menyuam uas caij npav teev npe tseg txhua hnub. Yuav muaj ib daim ntawv uas qhia tias cov menyuam zaum qhov twg. Yog ib tug kis tau COVID-19 ces thiaj paub tias tau zaum ze leejtwg.
3. Lub os fiv loj
 •  Yuav muaj iav yas thaiv tej qho chaw uas muaj neeg dua kev coob xws li lub osfiv loj.
 • Yuav muab cov rooj zaum teeb sib nrug li 6 fij ntawm lub osfiv loj qhov chaw tos.
4. Cov hoob kawm ntawv
 • Cov hoob kawm yuav kho los kom muaj qhov sib nrug li muaj tau nrog rau lub homphiaj li 3 feet rau cov menyuam.  6 feet kev sib nrug yuav muaj ntawm cov neeg ua haujlwm thiab cov menyuam nrog daim yas thaiv lub rooj sau ntawv thaum qhia ntawv rau ib tus menyuam lossis ib pab menyuam li qhov nyob nrug tsis tau li 6 feet.
 • Cov hoob kawm ntawv yuav muaj tshuaj ntxuav tes thiab cov ntaub so uas muaj tshuaj. Yuav muab cov tshuaj ntxuav tes cia zoo zoo cov menyuam 6 xyoos rov hauv thiaj tsis pom.
 • Cov ua haujlwm yuav muab tej khoom siv ua ub ua no uas tau siv lawm los so kom huv txhua zaus.
 • Cov khoom uasi uas so thiab ntxuav tsis tau huv ces cov ua haujlwm mam li muab tshem mus. Xws li tej phau ntawv ntaub, phau ntawv, tej nkees, tej khoom siv kos duab thiab lwm yam uas siv los qhia.
 • Tej uas kheev kov xws li tej rooj zaum, cov desk thiab qhov rooj, cov ua haujlwm yuav muab so tas li thiab cov tu tsev yuav so txhua hmo.
 • Tom qab txhua tus mus tsev tas, ces cov tu tsev yuav muab tagnrho cov hoob kawm ntawv so kom tsis muaj kab mob lawm.
5. Cov chaw siv ua ntau yam/media center
 • Cov khoom siv uas coob tus tau siv los kawm tsuas pub sib qho mentsis xwb.
 • Cov ua haujlwm yuav ntxuav thiab so cov chaw uas kheev kov tas mus li.
 • Yuav kom cov tub kawm ntawv txhob mus ib hoob rau ib hoob tas li, yuav tsum qhia tej kev qhia tshwj xeeb/lwm yam hauv tej hoob xwb yog qhia tau.
 • Tom qab txhua tus mus tsev tas, ces cov tu tsev yuav muab tagnrho cov hoob uas siv ua ntau yam thiab cov media center so kom tsis muaj kab mob.
6. Tej chaw taug kev thiab cov ntaiv
 • Yuav muaj paib lo tej phab ntsa thiab hauv pem teb uas pab qhia sawvdaws thaum mus mus los los hauv tej chaw taug kev thiab tej taw ntaiv.
 • Cov ntaub nplaum lo pem teb qhia kom paub nyob sib nrug.
7. Cov chav dej
 • Rau tej chav dej uas muaj ntau lub viv, tsuas pub cov tub kawm ntawv ib nrab mus siv rau ib zaug xwb. Cov ua haujlwm mam ua tib zoo saib seb muaj pestsawg tus tub kawm ntawv siv chav dej.
 • Lub chav dej uas rau tib tug neeg, yuav muaj tej paib qhia tias tsuas pub ib tug mus siv ib zaug xwb.
 • Cov ua haujlwm yuav ntxuav thiab so cov chaw uas kheev kov tas mus li. Yuav muab tagnrho cov chav dej ntxuav huvsi txhua hnub tom qab kawm ntawv tas.
8. Lub caij so uasi thiab Chaw menyuam uasi
 • Cov chaw menyuam uasi thiab tej tshav ncaws npas los yuav qhib.
 • Cov tub kawm ntawv uasi ntawm qhov chaw menyuam uasi yuav txws kom los pab cov pab pawg nyob ua ke hauv hnub ntawm.
 • Rau lub caij so uasi, cov tub kawm ntawv uas mus nraum zoov yuav tsum nyob sib nrug thaum mus thiab rov los. Cov neeg ua haujlwm yuav hais kom cov tub kawm ntawv coj lawv cov ntaub khwb ntsej muag thaum so ua si.
 • Yuav muaj tshuaj ntxauv tes nyob ntawm txhua lub qhovrooj rau cov tub kawm ntawv thiab cov ua haujlwm siv thaum lawv rov nkag los hauv tsev.
 • Yuav so tej khoom uasi ntawm qhov chaw menyuam yaus uasi txhua hnub.
 • Yuav muab cov chaw rau menyuam uasi kaw thaum nraum zoov txias tshaj 32 degree Fahrenheit vim tej tshuaj tua kab mob tsis pab thaum txias dhau lawm.
9. Zaub mov thiab cov khoom noj txom ncauj
 • Yuav muab cov zaub mov ntim qhwv ua ib pob rau ib tug noj ib zaug.
 • Los khaws-thiab-nqa pob tshais mus noj hauv hoob kawm ntawv xwb.
 • Cov tub kawm ntawv yuav los nqa su hauv chav noj mov thiab lawv noj tau hauv chav noj mov lossis hauv hoob kawm ntawv. Lub ciaj noj sus yuav tau teem kom tsis txhob muaj ntau hoob kawm ntawv los noj ua ke rau hauv chav npj mov tib lub sijhawm.
 • Rau cov tub kawm ntawv uas kawm hauv Kev Kawm Ntawv Sib Nrug, cov thawv su noj muaj ntawm tsis yog rau cov tuaj kawm hauv elementary noj.
 • Cov khoom noj txom ncauj yog rau cov kawm lig noj hauv cov hoob kawm ntawv.
 • Yuav muab cov tshuab tso dej tso khoom txom ncauj tua.
10. Tej kais dej
 • Yuav muab tej kais dej haus dej qhws thiab txwv tsis pub haus.
 •  Yuav muaj chaw ntim dej lossis taub dej haus nyob rau hauv txhua lub tsev kawm ntawv. Peb xav kom txhua tus tub kawm ntawv nyias nqa nyias ib lub taub ntim dej tom tsev tuaj es muab lawv lub npe sau rau ntawd.
11. Cov cua hauv tej tsev thiab cov cua uas mus mus los los
 • Yog ua tau, ces yuav muab cov filter hloov rau cov uas zoo tshaj plaws (MERV 11-14 filters). Yuav muab cov tshuab lim cua HEPA tso rau hauv cov hoob kawm ntawv uas siv tsis tau cov MERV filter.
 • Muab cov tshuab lim cua no nta li 2 txoos teev ua ntej pib kawm ntawv thiab cia khiav li 2 txoos teev tom qab kaw tsev kawm ntawv, kom rub tau cov cua tshiab nraum zoov los.
12. Cais cov uas tsis xis nyob
 • Yuav maim ib qho chaw ze tus nurse lub osfiv rau ib tug tub kawm ntawv twg uas pib muaj cov tsos mob COVID-19. Yuav muaj paib qhia tias nov yog lub hoob cais thiab yuav tsis pub cov cua hauv lub hoob no txeem mus rau lwm lub nrog siv HEPA filters
 • Yuav muab tus tub kawm ntawv no cais mus txog thaum nws niam nws txiv lossis tus saib xyuas nws tuaj tos tau nws. Yuav muaj tsheb thauj cov tub kawm ntawv uas lawv niam lawv txiv lossis tus saib xyuas lawv tuaj tos tsis tau lawv rau lub sijhawm uas lawv yuav tsum tuaj.
 • Yog koj tus menyuam yuav tsum nyob tsev vim muaj tus kab mob COVID-19 lossis tau nrog ib tus neeg muaj tus kab mob COVID-19, koj tus menyuam yuav tsum tau nyob tsev caiv li 14 hnub. Yog koj tus menyuam zoo lawm, tabsis tseem yuav tau caiv, lawv yuav los ua tau lawv cov kev kawm hauv kev kawm ntawv kev deb tuaj. Ua raws cov kev caiv los ntawm lub Minnesota Department of Health.

Kev Kuaj Tus Kheej

Ib tus menyuam yuav tsum mus tsis tau tsev kawm ntawv, chaw zov menyuam lossis kev nthuav qhia yog IB qhov li cov no tshwm sim rau tus menyuam:

 • Kuaj muaj tus kab mob COVID-19.
 • Muaj tus mob zoo li COVID-19.
 • Tau koom nrog cov neeg muaj tus kab mob COVID-19.
 • Tos kuaj tus kab mob, tos qhov kev kuaj ntawm tus kab mob COVID-19, lossis nyob nrog rau ib tus neeg uas muaj tus mob zoo li thiab tam tom kuaj tusk ab mob COVID-19.

Ua ntej cov menyuam tuaj kawm ntawv txhua hnub, cov tevneeg yuav tsum tau kuaj saib cov menyuam puas nyob zoo. Yog koj tus menyuam muaj tus mob li nram qab no, thov cia lawv nyob tom tsev thiab nco hu rau koj lub tsev kawm ntawv qhia qhov koj menyuam tuaj tsis tau.