Skip to main content


News

Survey on In-Person Learning
  • Ready to return to school in person? Have concerns? We need your input to plan for in-person learning! Share your thoughts now.
  • Npaj txhij rov qab tuaj kawm hauv tsev kawm ntawv? Muaj kev txhawj xeeb? Peb xav tau koj kev tawm suab los npaj qhov rov qab tuaj kawm hauv tsev kawm ntawv! Qhia koj kev xav tam simno.
  • Diyaar ma u tahay inaad ku laabato dugsiga shaqsi ahaan? Welwel ma qabtaa? Waxaan ubaahanahay fikradaada si aan u qorsheyno waxbarashada shaqsiyeed! La wadaag fikirkaaga hada.
  • ┬┐Listos para regresar a la escuela en persona? ┬┐Tienen alguna inquietud? ┬íNecesitamos su aporte para planificar el aprendizaje en persona! Compartan sus comentarios ahora.