Skip to main content


Ntu 5: Cov Lus Kheev Nug


MPS ua tib zoo npaj yuav rov mus kawm ntawv hauv tsev kawm ntawv, tiamsis yuav tsum paub seb cov uas hais nram qab no puas mus zoo:

  • Cov uas kis tau tus kab mob tsawg heev tuaj lawm hauv Minneapolis;
  • Muaj tej uas qhia tawm tshiab qhia tias tus kab mob yuav tsis kis mus npaud los ntawm qhov uas kov tej qhov txhia chaw;
  • Muaj tej uas qhia tawm tshiab tias tus kab mob yuav tsis kis ntawm ib tug tub kawm ntawv mus rau ib tug npaum li kis rau cov neeg laus;
  • Lub tswvyim kom npog qhov ncauj qhov ntswg thiaj tsis kis yoojyim puas pab tau, tsis hais hom kab mob COVID tshiab uas kis heev tshaj;
  • Twb tiv thaiv tau MPS cov chaw zov menyuam kom tsis txhob kis mus rau lwm qhov lawm.

Tagnrho tej uas tau hais no pab kom cov niamtxiv paub seb yuav txiav txim li cas seb puas tsimnyog. Peb xav kom cia nyias txiav txim nyias tus kheej nyob ntawm seb lawv thiab lawv tsev neeg cheem tsum dabtsi. Coob ntawm peb cov tub kawm ntawv, feem coob yog cov txais Kev Kawm Tshwj Xeeb thiab tej kev pab rau cov Kawm Lus Askiv, yog cov cheem tsum tau kev pab thiab yog peb lub luag haujlwm los pab lawv kom tau tej ntawd. Peb twb tau hais tas hais thiab thaum hais txog tus kab mob aws no lawm.

Yog tias muaj ib qho no hloov ntau heev, ces peb mam li rov tham dua. Peb tsis tas yuav ua li tej uas tau npaj no kiag los kuj tau. Peb yuav cia tsis tau cov menyuam rov tuaj kawm ntawv yog tias peb tsis npaj ua ntej.

Vim nyias txawv nyias, peb yuav nrog lub Minneapolis Health Department sib tham es thiaj txiav txim tau zoo seb yuav kaw lub tsev kawm ntawv los tsis kaw thiab seb cov menyuam yuav rov mus kawm ntawv sib nrug tom tsev los tsis mus. Ntau zaus, vim peb ua tib zoo muab tshuaj tsuag, so thiab tu lub tsev kawm ntawv kom zoo, ces lub tsev kawm ntawv yuav qhib li qub. Cov uas paub tias lawv tau nyob ze ib tug uas kis tau tus kab mob yuav tsum tau caiv hauv tsev raws li lub Minneapolis Health Department txoj cai.

Kev caiv nyob ib leeg txhais tias nyob ib leeg tsis pub nrog lwm cov tib neeg. Yog koj tau nyob ze ua ke nrog rau ib tus neeg uas muaj tus kab mob COVID-19, koj yuav tau caiv nyob ib leeg 14 hnub. Cov neeg muaj tus kab mob COVID-19 yeej kis tau rau lwm tus neeg ua ntej ua mob rau lawv lossis tsis muaj tsos mob ntawm tus kab mob COVID-19. Qhov no vim tseem ceeb los caiv nyob ib leeg li qhov muab lub sijhawm ncua kom tsis txhob kis tus kab mob COVID-19.


Nyob sib nrug ntawm lwm cov neeg, koj pab tau los tiv thaiv thiab ua rau tsis muaj kev sib kis tus kab mob. Muaj tej lub caij thaum lub sijhawm caiv nyob ib leeg yuav luv me ntsis, MPS yuav tsum kom txhua tus menyuam caiv nyob ib leeg kom txog 14 hnub. Lub sijhawm caiv no yog raws li kev muab los ntawm lub Minneapolis Health Department thiab lwm neeg paub kev noj qab nyob huv. Cov neeg paub kev noj qab nyob huv pom zoo kom cov neeg caiv los muaj kev kuaj 5-7 hnub tom qab muaj kev nyob ua ke nrog rau tus neeg muaj COVID-19; tabsis, yog kev kuaj tau tsis kis lossis lub sijhawm caiv nyob ib leeg yuav tsis hloov.

 

Cov tsevneeg muaj menyuam uas caiv nyob rau hauv tsev, tabsis tsis tau mob yuav tsum hu rau lawv lub tsev kawm ntawv los teem mus kawm rau qhov Kawm Ntawv Kev Deb Tuaj.  

Txawm tias muaj tsawg zaus uas peb yuav muab tagnrho lub tsev kawm ntawv kaw yog peb paub meej tias ib tug kis tau COVID kiag lawm, lub tsev kawm ntawv tus principal mam li hais qhia rau nej paub. Yog tias ib lub tsev kawm ntawv tau muab kaw lawm, ces cov tub kawm ntawv yuav rov mus kawm ntawv sib nrug tom tsev.  Vim txoj cai uas txwv tsis pub qhia leejtwg txog ib tug txojkev noj qab haus huv, ces peb yuav tsis qhia tawm rau tsev neeg tias leejtwg yog tus kis tau.

Txhua tus muaj cai tsis qhia lwm tus txog lawv txojkev noj qab haus huv thiab MPS los kuj yuav tsis hais tawm tias leejtwg yog tus kis tau COVID thiab. Txawm li ntawd los, peb xav kom txhua tsev neeg qhia lawv lub tsev kawm ntawv paub yog kuaj tias lawv tus menyuam kis tau COVID lawm. Lub Minnesota Department of Health thiab lub Minneapolis Health Department yeej qhia MPS txhua hnub tias muaj cov uas kis tau coob npaum li cas nyob rau hauv MPS lub zej zos.  Yog peb txhawj tias tsam koj tus menyuam tau nrog ib tug uas kis tau COVID lawm, peb mam hais qhia koj paub seb yuav tsum ua li cas ntxiv.

Tsis tas ua li ntawd tamsim no.

Yuav tsum npog qhov ncauj qhov ntswg rau txhua lub sijhawm uas cov tub kawm ntawv tuaj kawm ntawv, tsis hais thaum so uasi lossis rau hauv hoob kev kawm txog lub cev ntaj ntsug.  Cov tub kawm ntawv uas muaj ib daig ntawv ntawm lawv tus kws kho mob uas qhia tias vim lawv muaj ib tug mob twg lossis xiam oob qhab thiaj tsis tas npog xwb. Tshem tau daim ntaub npog qhov ncaug qhov ntswg thaum noj mov lossis haus dej, tiamsis yuav tsum npog rawv tas mus li.

Vim tus Tswv Xeev tau sam hwm tias txhua tus thoob plaws Minnesota yuav tsum tau npog qhov ncauj qhov ntswg yog nyob hauv tej tsev, ces cov tub kawm ntawv feem coob twb paub lawm.   Peb zoo siab tau koom tes nrog peb cov tsev neeg nrog rau lawv cov menyuam kom paub txog tej yam tshiab no thaum rov tuaj kawm ntawv hauv lub tsev kawm ntawv. Cov uas ua haujlwm muaj tej yeeb yaj kiab thiab lwm lub tswvyim los qhia cov tub kawm ntawv los pab lawv totaub tias yuav tsum npog qhov ncauj qhov ntswg li cas thiab vim li cas tseem ceeb rau lawv kom ua li ntawd.

Yeej yuav muaj ib tug uas pab ntawm txojkev noj qab hauv huv rau txhua lub tsev kawm ntawv, txhua txhua hnub. Kuj muaj ib tug Licensed School Nurse rau txhua lub tsev kawm ntawv. Peb cov tsev kawm ntawv ib txhia muaj lwm txojkev pab ntawm txojkev noj qab haus huv, nyob ntawm seb cov tub kawm cheem tsum dabtsi ntawm lub tsev kawm ntawv ntawd.  MPS yeej ib txwm muaj kev pab ntawm txojkev noj qab hauv huv ntawm txhua lub tsev kawm ntawv tau los ntev lawm.

Raws li lub Minnesota Department of Health tej lus taw qhia, yuav tsis kuaj tamsim no. Qhov uas kuaj seb puas kub taubhau qhia tsis tau tseeb tias ib tug kis tau COVID-19 tiag.  Peb yuav thov kom cov tsev neegkuaj seb puas muaj cov tsos mob txhua hnub nrog lawv tus menyuam ua ntej lawv tuaj kawm ntawv. Tseem ceeb heev rau lawv nyob hauv tsev yog tias lawv muaj ib tug tsos mob.  

Tsis tas qhia. Qhov uas kuaj tau tus kab mob COVID no tsuas zoo ib pliag xwb ces yuav siv tsis tau los qhia tias cov uas nyob hauv lub tsev kawm ntawv muaj los tsis muaj tus kab mob.  Ib tug neeg kuaj tias tsis muaj mob thaum tavsu, tiamsis ho muaj cov tsos mob hmo ntawd kiag lossis kis tau hmo ntawd. Vim li ntawd, lub Xeev Minnesota yuav muaj ib qho chaw kuaj rau cov ua haujlwm rau MPS ib lub lim tiam twg nyob rau ntawm txhua lub tsev kawm ntawv.

Cov school district tsis tau txais dabtsi uas qhia tias thaum twg cov xibhwb mam li tau txhaj cov tshuaj tiv thaiv. Cov tshuaj no yuav tau txhaj 2 zaug, tom qab txhaj thawj koob tas yuav tau tos ib ntus mam txhaj koob thib 2.  Peb yuav ua tib zoo siab xyuas tej uas peb cov tub kawm ntawv uas yau tshaj plaws cheem tsum nrog rau qhov uas peb yuav tsum tau xyuam xim thiab ua raws li txoj kevcai kom noj qab haus huv thiab nyab xeeb mus txog thaum muaj cov tshuaj tiv thaiv txaus rau txhua tus.

Tagnhro MPS cov cua filter no tau muab hloov rau cov uas zoo tshaj plaws, tiamsis vim muaj 26,000- cov filter head rau tej tsev thiab cov hoob kawm, ces peb yeej yuav tsis paub tias cov cua hloov mus hloov los rau tagnrho lub district heev npaum li cas. Thaum ua tau, ces yeej hloov cov filter no mus rau cov zoo tshaj plaws (MERV 11 - 14 filters). Tau muab cov HEPA filtration units tso rau tej hoob kawm uas siv tsis tau cov MERV filters. Yuav muab cov tshuab lim cua no nta li 2 txoos teev ua ntej pib kawm ntawv thiab cia khiav li 2 txoos teev tom qab kaw tsev kawm ntawv, kom rub tau cov cua tshiab nraum zoov los.

Hauv cov npav, yuav kho cov rooj kom tus tsav npav thiab cov tub kawm ntawv nyob sib nrug 6 fij ntawm lwm tus. Yuav ua tib zoo saib seb muaj cov tub kawm ntawv coob npaum li cas kom lawv thiaj zaum tau sib nrug. Yuav muaj ib daim ntawv uas qhia tias cov menyuam zaum qhov twg thiab yuav muab ceev tseg txhua hnub. Yog ib tug kis tau COVID ces thiaj paub tias nws tau zaum ze leejtwg. Txhua tus hauv lub npav (lossis lwm lub tsheb) yuav tsum npog qhov ncauj qhov ntswg thaum caij npav. Yuav muab tshuaj tsuag cov tsheb thauj mus mus los los tsis tu ncua thiab hajyam yuav so tej chaw uas kheev kov.

Cov tub kawm uas muaj cov IEP yuav tau txais tagnhro tej kev pab raws li nws qhov IEP tau hais. 

Cov tub kawm uas yuav rov mus kawm tom tsev kawm ntawv tej zaum yuav kawm hauv cov kev kawm rau txhua tus thiab kev kawm tshwj xeeb huvsi, nyob ntawm seb ib tug qhov IEP hais li cas xwb.  Tej zaum yuav hloov cov uas muab tej kev pab, nyob ntawm seb cov ua haujlwm twg thiaj tuaj tau xwb. Cov ua haujlwm rau kev kawm tshwj xeeb yuav qhia lawv txog tej kevcai noj qab haus huv thiab nyab xeeb lossis hnav tej tsoos tsho tiv thaiv ntxiv los tiv thaiv lawv thus kheej thiab cov tub kawm ntawv. Tej kev pab rau kev kawm tshwj xeeb mas tshwj xeeb kawg li, ces tej zaum tus kws pab yuav tau ncig mus rau ob peb lub tsev thiaj pab tau cov tub kawm txhij rau ib hnub. Cov ua haujlwm yuav ncig tau mus rau ob lub tsev rau ib hnub xwb, ces tej lub lim tiam twg yuav tau kev pab ntawd tim ntsej tim muag hos tej zaum yuav muaj cov uas pab hauv is taws nej xwb.

Yog xav paub ntxiv seb kev kawm sib nrug tom tsev lossis kev kawm tom tsev kawm ntawv yuav zoo li cas rau koj tus menyuam, thov tiv tauj koj tus case manager rau kev kawm tshwj xeeb.

Tus tub kawm qhov IEP mam qhia tias nws yuav txais tej kev pab twg tim ntsej tim muag thiab txais tej kev pab twg hauv is taws nej xwb.  Cov tub kawm uas tau kev kawm rau txhua tus thiab kev kawm tshwj xeeb yuav kawm li qub raws li lawv qhov IEP tau hais.

Cov tsev neeg uas rov xav kawm kev kawm ntawv sib nrug tom tsev li qub thaum twg los yeej tau. Lawv yuav tau mus nrog lawv tus menyuam tus xibhwb tham txog qhov ntawd. 


Tsis tau, qhov uas kawm tom tsev kawm ntawv yuav muaj qhia 5 hnub rau ib lub lim tiam raws li MPS daim kom tswj rau xyoo 2020-2021.


Tej kev taw qhia los ntawm lub xeev xav kom tsis pub tshaj 3 qib rov mus kawm rau ib lub sijhawm xwb. Tib txojkev taw qhia xav kom cia cov menyuam yau tshaj rov mus kawm tom tsev kawm ntawv ua ntej. Ua raws li txojkev taw qhia ntawd, MPS yuav cia cov tub kawm elementary rov mus kawm raws li nram no:

  • Qib PreK-Qib 2: Lub 2 Hlis Tim 8 hauv Ntu 5 ces yuav pib Kawm tim-ntsej-tim-muag ib-hnub kiag
  • Qib 3-5: Lub 2 Hlis Tim 22 ces yuav pib Kawm tim-ntsej-tim-muag ib-hnub kiag
  • Qib 6-12 thiab Transition Plus Tseem Kawm Sib Nrug Tom Tsev raws li Ntu 2 mus txog thaum hais qhia paub

Cov tub kawm ntawv uas xaiv qhov mus kawm tom tsev kawm ntawv yuav kawm 5 hnub rau ib lub lim tiam thiab yuav kawm raws li ib txwm kawm. Tej zaum yuav muaj tej yam uas yuav tau hloov thiaj ua tau raws li txoj kevcai noj qab haus huv/nyab xeeb, kev kawm raws kev siab xav txog lub neej thiab muaj cibfim rau kev kawm ntawv.

Cov tub kawm uas xaiv kev kawm sib nrug tom tsev yuav kawm mus raws li lub tsev kawm ntawv daim kom tswj rau kev kawm sib nrug. Cov tsev kawm ntawv tseem yuav muab tej kev pab thiab tej ub tej no rau cov uas kawm kev sib nrug tom tsev. 

Tagnrho cov tub kawm yuav tau txais kev kawm ntawv raws li-txoj cai rau cov hoob tseem ceeb xws li kev kawm nyeem thiab sau thiab leb, thiab muaj cov kws tshaj lij pab qhia txhua hnub. Qhov uas ua kom muaj ib qho chaw uas sawvdaws xav tuaj tseem ceeb heev, tsim kom muaj tej kab ke thiab tej uas niaj hnub ua nrog rau kev kawm raws kev siab xav txog lub neej hauv lub hoob kawm.

Ib tug tub kawm ntawv tus xibhwb tamsim no tej zaum kuj yuav hloov, nyob ntawm seb muaj cov ua haujlwm twg tuaj tau xwb. Tagnrho cov xibhwb yuav tsom ntsoov kom thiaj paub tias cov tub kawm ntawv kawm tau tej twg keej thiab cheem tsum kev pab rau tej twg, ces yuav ua li lawv ua tau los pab lawv, tsis hais tom tsev kawm ntawv lossis kev kawm sib nrug tom tsev.

Ib tug tub kawm ntawv tus xibhwb tamsim no tej zaum kuj yuav hloov, nyob ntawm seb muaj cov ua haujlwm twg tuaj tau xwb. Tagnrho cov xibhwb yuav tsom ntsoov kom thiaj paub tias cov tub kawm ntawv kawm tau tej twg keej thiab cheem tsum kev pab rau tej twg, ces yuav ua li lawv ua tau los pab lawv, tsis hais tom tsev kawm ntawv lossis kev kawm sib nrug tom tsev.

QHIA NTXIV: Menyuam Cov Devices: Cov menyuam PreK-5 uas rov qab tuaj kawm tom tsev kawm ntawv yuav nqa tau lawv cov devices mus los tom tsev thiab tsev kawm ntawv
Cov menyuam PreK-5 uas rov qab tuaj kawm tom tsev kawm ntawv thaum lub 2 Hlis yuav tsum nqa lawv cov devices mus tom tsev. MPS tau hais tias kom cov devices no yuav tsum cia nyob rau tom tsev kawm ntawv. Hloov lawm:

* Cov menyuam rov qab tuaj kawm tom tsev kawm ntawv uas yeej tseem siv MPS cov technology rau qhov kawm ntawv kev deb tuaj yuav tau nqa lawv cov devices (nrog rau txoj hlua charge) tuaj tom tsev kawm ntawv txhua hnub.

* Cov menyuam uas yeej tseem siv lawv tus kheej li technology (lawv li devices) thaum qhov kawm ntawv kev deb tuaj yuav muaj ib lub device tom tsev kawm ntawv rau siv tau thiab lub device ntawm yuav cia nyob rau tom tsev kawm ntawv xwb.

* Cov menyuam uas yeej tseem siv MPS qhov hotspot yuav cia lawv cov hotspots nyob rau tom tsev tau los siv ua lawv cov ntaub ntawv kawm tom tsev, etc.

* Cov menyuam yuav tsum tau txhab lawv cov devices txhua hmo tom tsev kom lawv cov devices roj puv thiaj tau los siv rau kev kawm txhua hnub.


Cov tub kawm ntawv hauv ib hoob coob los tsawg nyob ntawm seb cov tsev neeg pestsawg leej txiav txim cia lawv tus menyuam rov tuaj kawm tom tsev kawm ntawv. Lub xeev tau tshem txoj cai nyob sib nrug 6 fij rau cov menyuam 12 xyoos rov hauv tom tsev kawm ntawv; tamsim no lawv xav kom cov tub kawm nyob sib nrug 3 fij lawm xwb. Tiamsis, cov neeg laus yuav tsum nyob sib nrug deb 6 fij li qub. Yuav muab cov hoob kawm kho kom cov tub kawm ntawv nyob tau sib nrug 3 fij ntawm lwm tus.

Peb yuav ua li peb ua tau ko muab cov uas nyob ib hoob kawm tso uake. Thaum muaj ntau pawg uas kawm ib hoob kawm nyob ib qho chaw, yuav cia ib pawg nyob sib nrug 6 fij ntawm ib pawg.

Tej zaum cov tub kawm ntawv yuav nyob rau ib hoob uas tsis yog nws tus xibhwb hoob kom thiaj nyob tau sib nrug, lossis lawv yuav nrog lwm tus xibhwb lub hoob kawm uas pab nws tus xibhwb.

Lawv yuav tsis poob lawv qhov chaw, txawm tias lawv txiav txim kawm kev kawm sib nrug tom tsev xwb. 


Cov hnub uas kawm tim-ntsej-tim-muag yuav kawm li niaj zaus kawm, uas yog kawm ib-hnub kiag hauv tsev kawm ntawv.


Yuav muaj cov uas ua haujlwm hauv lub tsev kawm ntawv uas yog cov kws tshaj li rau kev pab rau mental health tom txhua lub tsev kawm ntawv, xws li cov social worker, cov counselor, cov kws psychologist, thiab cov school nurse.  Peb cov tsev kawm ntawv ntau lub kuj koom tes nrog cov koom haum mental health uas muaj kev pab zoo rau cov tub kawm ntawv tom tsev kawm ntawv, yog tias niamtxiv tso cai.

Thaum muaj kev kawm tim-ntsej-tim-muag rau cov kawm Qib PreK-Qib 5, Minneapolis Kids mam rov muaj kev pab zov menyuam ua ntej- thiab tom qab-kawm ntawv tas li qub.Tej zaum cov chaw yuav tsis muaj ntau vim cov rau npe kawm tsis coob txaus.

Peb yeej npaj yuav rov muaj Community Ed, Youth Enrichment ntxiv rau cov uas koom tes nrog zejzos kom sai li sai tau thaum muaj kev nyab xeeb lawm thiab ua tau.

Yeej yuav muaj kev kawm ntawv rau caij ntuj so rau qib PreK-12; tiamsis, qhov uas kawm tom tsev kawm ntawv lossis kev kawm sib nrug yuav nyob ntawm seb ua puas tau raws li tej kevcai noj qab haus huv thiab nyab xeeb.


Cov saib xyuas qhov chaw rau lub Culinary and Wellness Services (CWS) mam li koom nrog cov saib xyuas lub tsev kawm ntawv los tham txog seb yuav faib zaub mov li cas pib rau lub 1 Hlis tim 11. Yuav tau teem caij noj mov rau txhua qib/hoob kawm. Cov tub kawm ntawv yuav tau noj hauv hoob kawm ntawv yog tias lawv nyob tsis tau sib nrug 6 fij ntawm lwm tus tub kawm ntawv hauv chav noj mov thiab faib tsis tau ua tej pawg hauv lub chav noj mov.

Yog noj mov nyob rau hauv tib qho chaw, xws li lub chav noj mov, yuav tsum nyob sib nrug 6 fij ntawm lwm tus.

Raws li lub xeev tej kevcai cov nom tswv yeej pub tshem daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg thaum lawv tabtom noj mov lossis haus dej. 


Raws li lub Minnesota Department of Education,txwv tsis pubneeg tuaj ua qhua thiab tuaj ua haujlwm pub dawb rau hauv peb cov tsev kawm ntawv.