Skip to main content


Rov Qab Mus Kawm Ntawv xyoo 2020- Cov Lus Kheev Nug

Lub 7 Hli tim 30, tus Tswv Xeev Walz tau hais tias cov district mam li txiav txim rau lawv lub district seb lawv yuav qhib kev kawm li cas. Muaj kev kawm tom tsev kawm ntawv lossis kawm hauv is taws nej hauv tsev lossis yuav xav muaj kev kawm sib txuam los kuj tau thiab. Qhov uas yuav pab lawv txiav txim siab tau, tus Tswv Xeev hais tias tsuas pub qhib tau txhua lub tsev kawm ntawv thiab kom tagnrho cov menyuam rov mus kawm ntawv tom tsev kawm ntawv li qub rau ib lub district twg (Rau MPS ces yog Hennepin County) yog tias dhau li 14-hnub, yog hais tias 10,000 tus tibneeg es muaj 10 tus uas kis tau tus kab mob COVID-19 xwb. Nws xav kom cov county uas yog hais tias 10,000 tus tibneeg es muaj 50 tus neeg kis tau tus kab mob ces txhua tus yuav tsum kawm ntawv hauv is taws nej hauv tsev xwb. 


Thaum lub 7 Hli pib, twb muaj ntau dua 50 tus ntawm 10,000 tus tibneeg uas kis tau tus kab mob lawmrau Hennepin County,lub 9 Hli tim 8 no MPS yuav pib txojkev kawm ntawv hauv is taws nej hauv tsev xwb rau txhua qib rau lub xyoo no. Peb kuj yuav muaj cov uas pab lawv ua lawv cov ntawv, cov pab lawv siv lawv tej twj thiab peb yuav muab kev txhawb zog rau cov uas muaj kev mob nyuaj siab ntawm siab ntsws nyob rau hauv tej lub tsev ntawm lub tsev kawm ntawv tabtxawm peb kawm ntawv hauv is taws nej hauv tsev. Yog muaj dabtsi tshiab ntxiv, peb mam li qhia rau nej paub.


MPS tau npaj ib txojkev uas muaj tej ntu nyob ntawm seb yuav qhib kev kawm tim ntsej tim muag thiab seb tus kab mob COVID-19 no kis mus deb li cas hauv peb lub zej lub zos, thiab nyob ntawm seb txojkev kawm ntawv uas peb tabtom siv puas tseem mus tau zoo, thiab cov uas ua haujlwm thiab cov tub kawm ntawv puavleej noj qab nyob zoo thiab kawm tau ntawv li npaj. Thaum peb pom hais tias cov uas kis tau COVID-19 pib tsawg lawm ntau, ces peb mam li pib txojkev kawm sib txuam uas yog thaum ib nrab mus kawm tom tsev kawm ntawv ob peb hnub ces mam li rov kawm hauv is taws nej hauv tsev rau lwm hnub.  

MPS muab ntau yam coj los saib xyuas ua ntej kom thiaj paub yuav ua li cas thiaj ua tau tib zoo qhia ntawv rau cov menyuam kom sawvdaws thiaj noj qab haus huv thaum tsev kawm ntawv pib rau lub 9 hlis. Qhov uas tau txiav txim kom txhob rawm maj muaj txojkev qhia sib txuam no yog vim peb xam pom cov tub kawm ntawv thiab lawv tsev neeg thiab cov uas ua haujlwm kom muaj kev noj qab haus huv.  

Raws li cov uas ua haujlwm rau peb thiab ib tsoom zej tsoom zos tau hais, tshaj li 40% tau hais tias lawv tseem tsis tau tso siab mus tom tej tsev kawm ntawv. Qhov no yuav nyuaj muaj tau txojkev kawm sib txuam. Thaum xav txog qhov no, peb tau npaj tej ntu tej ntu kom ua tau (mus saib MPS 5 Ntu mus rau Kev Kawm Ntawv Xyuam Xim ) rau txojkev kawm sib txuam uas yuav siv los ua ib tug qauv raws li thaum neeg sibkis COVID-19 tsawg zuj zus lawm.  

Tsis tas li ntawd xwb, ib lub district nyias yuav cheem tsum nyias lawm ib yam thiab nyias ua tau tsis tau nyias ib yam. Hauv MPS, peb muaj 15 lub tsev kawm ntawv uas yuav tsis muaj ib zaug uas peb yuav ua tau qhov uas nyob sib nrug tau li tabtxawm tsuas muaj ib nrab tuaj kawm ntawv xwb. Hos 14 lub tsev kawm ntawv yuav tsum tau siv cov gym, cov chaw noj mov thiab cov auditoriums lawv thiaj nyob tau sib nrug deb.  Tagnrho uake, twb yuav luag li 40% ntawm peb cov tsev es yuav nyob nrug deb tsis tau los yog nyuaj dhau nyob nrug deb tas li. 

Peb kuj pom tias cov uas ua haujlwm rau peb coob tus yuav sib koom tim ntsej tim muag nrog peb tsis tau. Ntxiv rau ntawd, peb tsis muaj npav thiab cov tsav npav txaus los mus thauj cov tub kawm ntawv kom lawv thiaj nyob tau sib nrug deb. Tau ntau lub xyoo ua ntej muaj tus kab mob COVID-19 no los, MPS yeej tsis muaj cov uas tsav npav txaus.

Yuav kom peb mus tau rau tus qauv uas kawm sib txuam Ntu 3 lossis Ntu 4, yuav muaj ntau yam uas peb yuav tau saib xyuas thiab xam txog kom thiaj yuav nyob tau sib nrug thiab kom MPS thiaj nrhiav tau neeg tuaj ua haujlwm kom coob li qub.  

Peb yeej tau xav txog qhov no lawm, tiamsis vim peb xav kom txiav txim sib npaug zog, nyuaj rau peb xaiv seb tus tub kawm ntawv twg kawm tsis tau zoo es tsimnyog rov tuaj. Peb tseem tabtom xav tias yuav tau siv qhov uas ua tej ntu no kom cov tus kawm ntawv uas cheem tsum kev pab ntau dua thiaj tau rov tuaj kawm hauv lub tsev kawm ntawv tiamsis tejzaum yuav tau siv ib daim kom tswj uas ib co tuaj kawm ib co nyob tom tsev (Ntu 3). Thaum peb xam tias cov tub kawm ntawv twg yuav yog cov uas cheem tsum kev pab ntau ces tej zaum yuav yog peb cov tub kawm ntawv uas tau txais kev kawm tshwj xeeb, cov tsis muaj tsev nyob thiab cov uas nyob tsis ruaj ib qho chaw, cov kawm lus askiv, thiab cov tub kawm ntawm uas tsis ntev tas los no muajFormative Assessment System for Teachers (FAST) es qhia tias lawv tsimnyog tau kev pab ntau dua.

Tsis muaj leejtwg yuav paub tau tias thaum twg thiaj yuav zoo rau cov tub kawm ntawv rov tuaj kawm hauv lub tsev kawm ntawv es yuav tsis ntshai kis tau tus kab mob no. MPS yuav nrog cov nomtswv sib txuas lus tsis tu ncua peb thiaj paub tias thaum twg zoo rau cov menyuam rov mus kawm ntawv tom tsev kawm ntawv li qub kom thiaj tsis ntshai kis COVID-19 thiab thiaj tsis ntshai kis mus rau ib tsoom zej tsoom zos.

Thaum peb nug cov niam cov txiv txog qhov no, coob tus (36%) hais tias lawv nyiam kev kawm sib txuam uas yog kawm ib nrab tom tsev kawm ntawv thiab ib nrab hauv tsev. Ntxiv rau ntawd, muaj 30% nyiam kev kawm ntawv hauv is taws nej hauv tsev thiab 24% xav kom lawv cov menyuam rov mus kawm tom tsev kawm ntawv kiag xwb; hos 9% tseem tsis tau txiav txim siab tias yuav xaiv kev kawm twg.

Thaum nug cov uas ua haujlwm rau lub caij ntuj so no, 84% tau hais tias "lawv yeej yuav rov mus ua haujlwm li qub tim ntsej tim muag lossis mus tau zaum puav" (62.5%) lossis "lawv yeej yuav rov mus ua haujlwm li qub tim ntsej tim muag lossis mus tau zaum puav yog tias muaj kev pab rau qhov muaj ib tug mob twg" (16.7%).

Muaj ib lo lus nug ntxiv uas nug hais tias "Koj yuav tso siab npaum li cas thaum rov mus ua haujlwm tim ntsej tim muag rau lub xyoo no (nrog rau tej kev xyuam xim uas yuav tsum ua raws li COVID-19) yog tus Tswv Xeev pom zoo? Cov uas teb (n = 4,329) hais qhia tias lawv tso siab npaum li cas 1 mus txog 5 "1 = yeej tsis tso siab kiag li" mus txog "5 = yeej tso siab plhuav." Feem coob (58%) ntawm cov uas teb tau hais tias lawv tsis tso siab qhov uas rov mus kawm tom tsev kawm kiag rau lub xyoo no. Tej uas tau teb muaj raws li nram no:

  • 1 = 1,505 (35%) Tsis tso siab ib qho kiag li
  • 2 = 983 (23%)
  • 3 = 939 (22%)
  • 4 = 504 (12%)
  • 5 = 398 (9%) Yeej tso siab plhuav

Qhov teeb meem uas raug txhua tsev neeg uas tau kawm ntawv hauv is taws nej hauv tsev yog ib qho tseem ceeb heev uas peb tau xam pom thaum peb txiav txim. Peb paub hais tias nyuaj heev rau cov niamtxiv tau ua haujlwm hauv tsev thiab tseem yuav tau pab lawv tej menyuam kawm ntawv hauv tsev thiab. Coob tus uas ua haujlwm rau peb kuj yog niam yog txiv thiab ces lawv yeej muaj kev nyuajsiab ib yam nkaus li ib tsoom niamtxiv uas tseem tau ua haujlwm los yug lawv tsev neeg thiab. Peb nkag siab qhov teeb meem no. 

Tiamsis peb kuj paub tias nyob rau lub caij ntuj so no hauv ntau lub xeev, COVID-19 tau rov kis ntau tuaj rau cov xeev uas rov qhib kev lag luam lossis ib txwv tsis muaj ib txoj cai txwv li. Yog tias peb tsis ua tib zoo saib ces nyob tsam yuav rov kis los rau peb lub zej lub zog tib yam nkaus thiab.  Qhov uas txhua leej txhua tus noj qab nyob zoo yog qhov uas tseem ceeb tshaj plaws rau peb. 

Ib zaug ntxiv, txojkev kawm ntawv hauv is taws nej hauv tsev yuav tsis zoo thooj li zaum tas los lawm. Cov menyuam yuav nrog cov xibhwb, lwm cov tub kawm ntawv thiab cov menyuam uas nyob hauv lawv hoob sib txuas lus txhua hnub ces cov menyuam yuav paub kawm lawv lawm.

Txojkev kawm ntawv hauv is taws nej hauv tsev no yog thaum ib tub menyuam kawm 6 xobmoos rau ib hnub ib yam li lawv nyob tom MPS cov tsev kawm ntawv. Tiamsis yog hais txog qhov uas qhia ntawv hauv tsev no ces tsuas yog li 1 xobmoos rau ib hnub xwb. Nyob ntawm seb pab IEP rau Kev Kawm Tshwj Xeeb tau txiav txim li cas ces tus xibhwb qhia ntawv mam li qhia nws tib leeg xwb.   Tej kev qhia ntawv yuav zoo tib yam nkaus li thaum tseem mus tom tsev kawm ntawv, tiamsis kuj hloov tau thiab kom pab tus menyuam kawm tau ntawv tabtxawm yuav siv sijhawm tsawg dua los qhia.

Tseem tau mas. Yog tias tus tub kawm ntawv koom tsis tau nrog nws hoob vim lawv muaj mob lossis lwm yam, ces tus tub kawm pab IEP tseem yuav tau sau daim ntawv txog kev kawm ntawv hauv tsev (Federal Set 8) IEP thiab.  Muaj ntau lub ntsiab tias vim li cas ib tug tub kawm ntawv yuav kawm tsis tau ntawv hauv is taws nej hauv tsev xws li yog tias nws muaj mob rau nws lub hlwb lossis lub cev; nws yeej kawm tsis tau ntev npaum li tau npaj rau ib hnub; lossis nws kov tsis yeej tej kev kawm uas nws yuav tsum ua txhua hnub.  THOV PAUB TIAS:Ib lub koom haum uas muab kev pab yuav tsum muab tej uas lawv pom zoo sau cia yog tias lawv xav tias tus menyuam yuav tsum txais tej kev pab hauv tsev.  

Feem ntau ntawm tej programs rau cov tsev kawm ntawv rau lub CDD, nws tseem yuav pib li qub rau lwm lub xyoo rau lub 9 hlis xyoo 2021. Peb vam tias peb cov kev pab uas tau npaj rau cov mob nyuajsiab ntawm siab ntsws rau lub xyoo tom ntej no yuav zoo dua qub thiaj pab tau cov tub kawm ntawv thiab lawv tsev neeg kom lawv thiaj thev taus rau lub sijhawm uas muaj tus kab mob kis thoob ntiajteb no. Yuav kom paub tias muaj tej kev kawm ntawv li cas, koj siv tau is taws nej es tso koj qhov chaw nyob rau hauv lub database mus nrhiav:https://schoolrequest.mpls.k12.mn.us/cdd.


Yog tias koj muaj lus nug txog tias yuav xaiv kev kawm ntawv twg, hu rau Student Placement ntawm 612.668.1840 lossissps.department@mpls.k12.mn.us.